Perezida Nkurunziza azitoza mu 2020?

Pierre Nkurunziza

Ahavuye isanamu, THOMAS SAMSON

Insiguro y'isanamu,

Perezida Nkurunziza yari yavuze mu 2015 ko ikiringo yafashe cari icanyuma

Perezida w' Uburundi Pierre Nkurunziza ubu amaze imyaka 11 ku butegetsi, aho ikiringo bamwe bita iciwe ca gatatu abandi ica kabiri, cateye impari z'ukurenga ku biringo bibiri biri mw'ibwirizwa nshingiro.

Leta y'Uburundi isanzwe imaze kumenyesha ko hagiye gushingwa umugwi uzosubiramwo iryo bwirizwa nshingiro.

Perezida Pierre Nkurunziza yavuze ko adategera impamvu abantu bitwararika ibiringo vy'umukru w'igihugu w'Uburundi, kandi n'ahandi ibwirizwa nshingiro ryarahinduwe bigakugwamwo, aho yatanze akarorero kuri Uganda.

Ivyo perezida Pierre Nkurunziza yabivugiye mu kiganiro co kurangiza umwaka aha abamenyeshamakuru n'abanyagihugu baciye ku matelefone.

Umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yari abajijwe niba hamwe ibwirizwa nshingiro ryohinduka rikamwemerera gusubira kwitoza azogendera ku ngingo nshasha canke azokwubahiriza iryo yavuze mu 2015 ko ikiringo ca gatatu arimwo arico ciwe ca nyuma.

Perezida Nkurunziza yavuze ko ivyo yashikirije vyari bijanye n'ico gihe nyene ko hagize igihinduka nawe ashobora guhindura.

Ivyo bivuzwe mu gihe umugwi ujejwe ibiganiro vy'abarundi hagati mu gihugu wamaze kumenyesha ko bimwe mu vyifuzo bashikirije ari uko ibwirizwa nshingiro ryohinduka ku buryo umukuru w'igihugu yokwitoza agashoboka kose.

Leta nayo ija imaze kumenyesha ko hagiye gushingwa umugwi uzokwiga ivyohindurwa mw'ibirizwa nshingiro hisunzwe ivyo vyifuzo vy'abanyagihugu.

Abantu amajana n'amajana baramaze kwicwa abandi barahunga igihugu biturutse ku mpari zerekeye ikiringo ca gatatu ca Perezida Pierre Nkurunziza kuva igihe yamenyesha ko agiye kugihiganirwa mu 2015.

Ibwirizwa nshingiro rihari ubu ritegekanya ibiringo bibiri vy'imyaka itanu itanu, nk'uko biri mu masezerano ya Arusha rikomokako.

Ariko sentare yubahiriza inbwirizwa nshingiro yemeje ko yasanze ikiringo kigira gatatu ku mukuru w'ighugu ahari ubu kitari kibujijwe, biturutse ku buryo yatowe ubwa mbere.