Ubwongereza bugiye kwigisha hose ibijanye n'igitsina

Abana mw'ishule ryo mu Bwongereza Uwufise ububasha kw’isanamu PA
Image caption Abana mw'ishule ryo mu Bwongereza

Ubwongereza bwategetse ko ivyigwa bijanye n'igitsina hamwe n'imibano biba ngombwa mu mashule yose, niko leta yatangaje.

Abana bose bafise imyaka ine bazigishwa imibano ituma umuntu yikingira kandi ibereye, niko umushikiranganji w'indero Justine Greening yavuze.

Abana bazohabwa bashikanye imyaka runaka, ivyigwa bishingiye ku gitsina ariko abavyeyi bazoba bafise uburenganzira bwo gusohora abana babo mu mashule.

Gushika ubu, ivyigwa bishingiye ku gitsina bitangwa mu mashule ya leta gusa.

Mu gihe amashule y'abigenga atagenzugwa n'ubutegetsi bw'igihugu, ntiyasabwa gukurikiza urutonde rw'ivyigwa rwa leta. Ntivyari ngombwa ko yigisha ivy'igitsina be n'imibano.

Mu bisanzwe amashule menshi aratanga ivyo vyigwa - itangazo rya leta risaba ko amashule yose ashira mu ngiro iyo ngingo.

Muri ivyo vyigwa, abana bazokebugwa ku ngorane bashobora guhura baganira canke baraba ku rubuga ngurukanabumenyi ibijanye n'igitsina.

Mw'itangazo umukenyezi Greening yarungitse yavuze ko "...itegeko rihari ryo 2000 ryarataye igihe.

"Ntirikebura abana bamaze gushika mu myaka y'ibigero ku ngorane bashobora guhura iyo baja kuri "internet"bakandika canke bakaraba ibishegu, ntibamenye ingene bikingira.

"Amashule azoba afise uburenganzira bwo kuraba ingene bwotunganya ivyo vyigwa ku neza y'abanyagihugu mu gihe abemera Imana bazobandanya bigisha uko idini rivuga."