Abby Solomon, arwaye indwara yo kudasonza
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Abby Solomon, arwaye indwara yo kudasonza ifise abantu bakeyi cane kw'isi.

Abby Solomon, arwaye indwara yo kudasonza ifise abantu bakeyi cane kw'isi ituma yama yumva ahaze ntarye ibikwiye kugira agire ibiro.