Umugore yamaze imyaka yitwa umugabo kugira ngo ashobore gukora

Abakobwa ntibarekuriwe gucukura amabuye y'agaciro Uwufise ububasha kw’isanamu UN WOMEN/DEEPIKA NATH
Image caption Abakobwa ntibarekuriwe gucukura amabuye y'agaciro

Pili Hussein yipfuje gutunga mu gucukura amabuye y'agaciro avugwa ko adakunze kuboneka kurusha "diamant", ariko mu gihe abakobwa batari bemerewe kuja gucukura, yaciye yambara nk'umuhungu akorana n'abagabo hafi imyaka cumi.

Pili Hussein yakuriye mu muryango munini cane mu gihugu ca Tanzaniya. Ni umukobwa w'umworozi afise amararo menshi. Se wa Pili afise abagore batandatu, akaba ari umwe mu bana 38.

"Papa yamfata nk'umuhungu, akansaba kuraba ibitungwa, sinigeze nkunda ubwo buzima," niko yavuze.

N'igihe amaze kurongogwa ntiyigeze agira akanyamuneza ku buryo ku myaka 31 yaciye ava ku mugabo.

Igihe yariko ararondera akazi, yisanze yashitse mu gasagara gatoyi ka Mererani muri Tanzaniya, munsi y'umusozi Kilimanjaro, aho amabuye y'agaciro bita "tanzanite" acukurigwa.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP
Image caption Abungere b'aba Maasai nibo batoye amabuye y'agaciro ya "tanzanite" mu 1967

"Sinigeze nja kw'ishule, ku buryo ata kundi nari kugira," niko Pili avuga.

"Abakobwa ntibarekuriwe gucukura amabuye y'agaciro, nca ninjira murako kazi nigize umugabo, nk'umuntu afise inguvu. Nafashe ipantalo ndende, ndazigegenamwo amakabutura, nca nsa n'abagabo. Uko niko nabigenjeje."

Mu kwiyoberanya cane, yaciye ahindura n'izina.

"Banyita Uncle Hussein, ntawe nabwira ko izina ryanje ari Pili. Nuno munsi ugiye mw'ikambi undondera, ubaza uti, Uncle Hussein."

Pili yakora amasaha 10-12 ku munsi, acukura amabuye y'agaciro, mu binogo vy'uburebure bw'imetero amajana uja mu kuzimu.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Pili n'abo bakorana barashobora gushika ku metero 600 mu kuzimu

"Narashobora gushika ku metero 600 mu kuzimu, turondera amabuye y'agaciro.

Nabikorana ubutwari nk'abandi bagabo. Nari nkomeye cane, nkakora nkashika ku vyo abandi bagabo bashikako."

"Nigenza nk'inguge," niko avuga. "Sinashobora kugwana, sinavuga neza, nitwaza imbugita nk'umu Maasai. Nta washobora kumenya ko ndi umukobwa, kuko ivyo nakora vyose nabikora nk'umuhungu."

Uwufise ububasha kw’isanamu UN WOMEN/DEEPIKA NATH
Image caption Pili yaguye ku mabuye abiri ya "tanzanite" aba ariyo amutungisha

Inyuma y'umwaka yaciye atunga, aguye ku mabuye manini ya "tanzanite".

Amahera aronse yaciye ayubakiramwo amazu se wiwe, mama wiwe hamwe n'ihasa ry'umukobwa bavukana. Ayandi ayagura ibikoresho, aca arondera abamukorera muri ako kazi ko gucukura amabuye y'agaciro.

Haheze igihe kirekire Pili yahavuye amenyekana, bitewe n'umugore yitwaye mu gipolisi avuga ko bamwe mu bacukura amabuye y'agaciro bamufashe ku nguvu, Pili aca arafatwa.

"Igihe igipolisi kiziye, abagabo bari bafashe uwo mukobwa ku nguvu baciye bavuga bati, "uwo niwe mugabo yabikoze," munyuma nca njanwa ku biro vy'igipolisi," niko Pili yavuze.

Yaciye abona ko akwiye kuvuga ukuri.

Yasavye igipolisi kurondera umugore yomusuzuma, kugira ngo yerekane ko atari we yabikoze, munyuma baramurekura. Abacukuzi bari bamaranye igihe ntivyaboroheye kuvyemera, ntibategera ingene bashobora kumara igihe kingana uko babeshwa.

"Ntibashoboye kwemera n'igihe igipolisi kibabwiriye ko ndi umukobwa," niko yavuze. "Ntivyari vyoroshe kwemera gushika mu mwaka wi 2001 igihe babonye ndongowe, nkubaka urugo."