Imvo n'imvano ku gitekerezo cyo gushyiraho ikigo kizakusanya inyandiko zose zanditswe na Mgr Alexis Kagame
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Igitekerezo cyo gushyiraho ikigo kizakusanya inyandiko zose zanditswe na Mgr Alexis Kagame.

Imvo n'imvano yo kuri uwa 20/05/2017 ni ku gitekerezo cyo gushyiraho ikigo kizakusanya inyandiko zose zanditswe na Mgr Alexis Kagame.