Imvo n'imvano yo kuwa 15/07/2017
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Imvo n'imvano yo kuwa 15/07/2017

Imvo n'imvano yo kuwa 15/07/2017 iravuga ku ivugururwa ry'itegeko nshinga mu Burundi. Murumva ibivugwa n'abashyigikiye ko rivugururwa n'abatabishyigikiye.