Imvo n' imvano
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Intererano ku kiganiro cerekeye amatora mu Rwanda

Intererano y'ibibazo n'ivyiyumviro bikurikira imvo n'imvano yakorewe mu Bubirigi , yari yerekeye amatora mu Rwanda.