Odinga ariyamiriza ibiharuro bitangazwa n'akanama kajejwe gutegura amatora muri Kenya

Raila Odinga

Uwaserukiye urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na reta muri Kenya, NASA, Raila Odinga, yamiriye kure ivyavuye mu matora bibandanya kumenyeshwa n'akanama kajejwe gutegura amatora IEBC.

Uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere Raila Odinga yabwiye abamenyeshamakuru ko ako kanama gatandaza ivyavuye mu matora ku rubuga rwako, hadakurikijwe amategeko.

Odinga yavuze ko imbere y'uko hagira ibitangazwa vyavuye mu matora, IEBC yategerezwa kubanza guha abaserukiye NASA urupapuro rwa 34A, rwegeranirizwako ivyavuye mu matora mu biro ivyarivyo vyose vyakorewemwo amatora.

Yavuze ko, kuba izo mpapuro zitahari, bigoye kwemera ibiharuro biriko biratangazwa iyo biriko birava.

"Imashini ni zo ziriko zirakora akazi. IEBC bavuga ko ata mugambwe n'umwe uriko uriyamiriza ivyavuye mu matora. Ariko iyo migambwe yovyiyamiriza gute idafise ico ifatirako? Urupapuro rwa 34A ni rwo nyene rwerekana ivyavuye mu matora," ni ko yavuze.

"Kubera ivyo, turasaba ko ibimaze gutangazwa vyose bisubirwamwo, tugasaba IEBC ngo batange urupapuro rwa 34A ku tuzu tw'amatora twose imbere y'uko habandanya gutangazwa bindi biharuro."

Abarorerezi mvamakungu baje gukurikirana ayo matora bavuga ko ayo matora yabaye mu muco kandi yagenze neza.

Image caption Joseph Ndarishikanye, umurorerezi wa CIRGL

Joseph Ndarishikanye wo mw'ishirahamwe CIRGL, aho ashinzwe igisata c'amahoro, umutekano na demokrasi, avuga :"Amatora yagenze neza cane. abantu barazindutse kandi bahabwa umwanya ukwiye wo gutora. Ahubwo aya matora akwiye gufatirwako akarorero".

Urunani NASA, ruvuga ko rutemera ivyavuye mu matora, arusaba kwitura ubutungane.

IEBC yaguma itangaza ivyavuye mu matora ku rubuga rwabo ngurukanabumenyi, gushika isaha icenda n'iminota cumi n'itanu, ivyo biharuro vyerekana ko prezida Uhuru Kenyatta w'urunani Jubilee ari we yaza imbere n'amajwi 6331140 (55.27%), Raila Odinga na we akaba yari afise amajwi 5031737 (42.92).

Ivyo biharuro n'ivyo ku tuzu tw'amatora 29531 ku 40883 turi mu gihugu cose.

Hari amakenga menshi ku cicaro gikuru co guteranirizamwo amajwi Bomas mu gisagara ca Nairobi.

Ivyavuye mu matora vyatanguye kumenyekana ku mugoroba wo ku munsi wa kabairi, inyuma y'aho hatanguriye igikorwa co guharura amajwi.

Uwuserukira urunani rutavuga rumwe na leta, NASA, uwahoze ari icegera c'umushikiranganji wa mbere Musalia Mudavadi, yabwiye abamenyeshamakuru ko ibiharuro biriko biratangazwa n'akanama kajejwe gutegura amatora ko ata ho bishingiye.

Yateye akamo ababashigikiye kutemera ivyo biharuro biriko biratangazwa.