Ibimenyetso bishasha vy'amatara mu gisagara ca Bujumbura

Ibimenyetso bishasha vy'amatara vyorohereza uruja n'uruza mu gisagara ca Bujumbura
Image caption Ibimenyetso bishasha vy'amatara vyorohereza uruja n'uruza mu gisagara ca Bujumbura

Ibimenyetso bishasha vy'amatara bifasha mu ruja n'uruza rw'abantu n'imodoka mu gisagara ca Bujumbura birashimwa n'abantu benshi n'aho hariho abataratangura kumenya kuvyubahiriza.

Ivyo bimenyetso bigizwe n'amabara y'ubwoko butatu budasa, ayatukura, ayasa n'icatsi kibisi hamwe n'ayagomba gusa n'umuhondo.

Ibara rimwe ryose rifise ico risigura.

Ariko bamwe mu bagendesha imodoka n'abagenda n'amaguru mu gisagara ntibaramenyera ivyo bimenyetso ingene bikora.

Bamwe mu kujabuka ibarabara baratomboza bigatuma bahakwa kugira isanganya.

Uwufise ububasha kw’isanamu Empics
Image caption Abagenda n'amaguru barindiriye kurengana

Jeanine Ndayiragije ni umukenyezi yavuganye na BBC ahejeje kujabuka ibarabara yiruka.

Kiretse ko adatahura ivyo bimenyetso, ntazi no gutandukanya ivyo bimenyetso n'imirongo yera iri isanzwe iri mw'ibarabara yerekana aho abagenda n'amaguru baca.

"Yemwe bahatswe kungonga", ni ko Jeanine Ndayiragije yavuze ariko aratumwatumwa.

"Jewe narinzi ko iyo ngeze muri iyi mirongo yera mba mfise uburenganzira bwo kurengana ariko rurya rukamyo rwagumye ruza ntirwahagaze", nikwo abandanya avuga.

Image caption Imodoka zirindiriye ikimenyetso gisa n'icatsi kibisi kugira zirengane

Ingorane yo gutahura ivyo bimenyetso ifiswe kandi na bamwe mu bagendesha imodoka.

Umwe mu bavuganye na BBC ku gituro kimwe co mu gisagara yemeje ko abitahura neza ingene bikora ariko ntiyatevye kwihenda.

Yagize ati:"Iyo mbonye hatse itara ritukura nca ndengana" , nikwo abisigura. "iyo naho mbonye hatse irisa n'icatsi kibisi nca mpagarara", nikwo yabandanije avuga.

Ariko hari n'abandi batari bake babitahura. Akarorero Emmanuel Miburo nasanze muri ico ku gituro kimwe co mu gisagara.

"Iyo hatse itara rigomba gusa n'umuhondo bisigura ko batugabishije kugira twitegurire guhagarara mu nyuma haca haka iritukura niho rero duca duhagarara ", nikwo Miburo abisigura.

Ku bagenda n'amaguru nabo nyene hari ikimenyetso gicafyeko umuntu.

Iyo cakije itara ritukura na bo nyene baca bahagarara mu nyuma hatse irisa n'icatsi kibisi baca barengana.

Abo banyagihugu basaba ko bohabwa inyigisho kugira babimenyere.