Imvo n'imvano yo ku wa 23/09/2017
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Imvo n'imvano yo ku wa 23/09/2017

Uyu munsi Imvo n'Imvano iraganira ku bibazo bimaze igihe bivugwa mu rwego rw'umuziki mu Burundi.