Kuririmbira mu migwi birafasha kugabanya ingorane zo mu mutwe

Umugwi w'abaririmvyi

Ahavuye isanamu, SYHO

Insiguro y'isanamu,

Umugwi w'abaririmvyi

Ukuririmbira mu migwi birafasha kugabanya ingorane zo mu mutwe, mu kubereka ko bafise agaciro no kubongerereza ukwiyemera, nk'uko ubushakashatsi buvyerekana.

Abashakashatsi bo muri kaminuza yo kuririmba ya East Anglia bavuga ko umugambi wa Sing Your Heart Out, umaze gufasha abantu bari bafise ubugwayi bwo mu mutwe gutora mitende.

Abo bashakashatsi basaba abantu kugira imigwi yo kuririmba.

Panny Holder w'imyaka 67 abanye n'ingwara yo mu mutwe yo mu bwoko bwa bipolar ubuzima bwiwe bwose, arashimagiza ukuririmbira mu migwi ko kwashoboye guhindura ubuzima bwiwe mu myaka 13 amaze aririmba.

Ahavuye isanamu, SYHO

Insiguro y'isanamu,

Penny Holder, afise ingwara yo mu mutwe ya bipolar

Holder yavuze ko uko kuririmbira hamwe kwagize ibitangaza mu buzima bwiwe.

"Kuririmba ni ikintu ciza ntari bwigere nkora mu buzima bwanje. Kwarateje imbere aho mba kandi abagenzi banje ubu turafashanya."

"Vyarangoye kwegera abandi no kubizera mu misi ya mbere nkija muri uwo mugwi, ariko naramenye ko nkeneye gukora uko nshoboye kugira ubuzima bwanje bumere neza nka mbere."

"Ariko sinicara ngo nywe icayi n'ibisuguti."

Abo bashakashatsi bongeyekoko ugukwega impwemu mu gihe uriko uraririmba gufasha umubiri w'umuntu.