Leta y'u Burundi ivuga iki ku ntererano ku matora?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Icegera c'umushikiranganji w'intwaro yo hagati Therence Ntahiraja yavuganye na BBC

Icegera c'umushikiranganji w'intwaro yo hagati Therence Ntahiraja yavuganye na BBC