Abana bato batangura kumenya uko basa ryari?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Abana bato batangura kumenya uko basa ryari? Bigenda gute mu bwonko bwabo?

Abana bato batangura kumenya uko basa ryari? Bigenda gute mu bwonko bwabo?