Umurundi yahawe igihembo c'ubuhinga muri Amerika

Eric Biribuze, yatowe nk'uwa mbere mu ba injiniyeri ku rwego rw'igihugu

Ahavuye isanamu, None

Insiguro y'isanamu,

Eric Biribuze yakira agashimwe BEYA 2018

Igihembo Umurundi Eric Biribuze aherutse kuronka, gihabwa abantu bagaragaza ubudashikirwa mu rwego rw'ikoranabuhanga, ubushakashatsi, hamwe n'ibiharuro.

Abahembwa batoranywa haba mu bagore canke mu bwoko bwa ba nyamuke mu gihugu cose muri Leta zunze Ubumwe za Amerika.

Ibihembo nka bene ivyo bigenerwa intashikirwa mu bakozi b'abahinga mw'ikoranabuhanga, ubushashatsi n'ibiharuro, bitangwa mu ntumbero yo guhimiriza abandi kwitabira amashure atanga ubumenyi mu bushashatsi no guhurumbira imirimo iyakomokako.

Igihembo gitangwa mu bakozi b'abahinga bashimishije ibigo n'amashirahamwe mu mirimo yabo gusumba abandi, catangujwe mu 1987, inyuma y'icegeranyo cakozwe n'igisata c'abakozi muri Leta zunze ubumwe za Amerika, gifadikanije n'ibindi bigo bijejwe kugendereza uko ibintu bizoba vyifashe muri kazoza, cerekaniye ko abakozi b'abahinga karuhariwe bakenewe cane, bazogenda bagabanuka cane cane mu bisata vy'ubuhinga, ubushakashatsi n'ibiharuro.

Gushimira abakoze neza kurusha abandi, basanze ari kimwe mu bituma abakozi b'abahinga bafise ubumenyi bwo kurwego rwo hejuru baguma igihe gikwiye mu bigo batanguriyemwo akazi.

Ahavuye isanamu, None

Insiguro y'isanamu,

Gushimira abakozi b' incabwenge bakenewe ngo bituma baguma mu kazi igihe kirekire

Gutoranya abaturuka mu migwi ya banyamuke mu gutanga aka gashimwe ku babaye intashikirwa mu kazi, ngo bituma nabo baserukirwa gusumba muri ben'ubwo buzi bwo mu nzego zo hejuru mu bigo n'amashirahamwe busaba ubumenyi buhanitse.

Eric Biribuze avuga ko mu vyo bamushimye harimwo ubuhanga budasanzwe yerekanye mu kiringo c'imyaka 20 amaze akorera ikigo Corning.

Mu vyo bamugomwe harimwo gutunganya ubuhinga bw'itumatumanako bwatumye ico kigo cunguka miriyaridi y'amadorari y'Abanyamerika, hamwe no n'ubuhinga bushasha ariko arakorako bw'ikiyo c'imbere ku modokari gihwahutse ariko gikomeye kandi gifasha mu kurwanya kwanduza ikirere.

Nk'umuntu yakuriye i Burundi, agaca mu buzima butandukanye cane n'aho ageze kino gihe, ahimiriza urwaruka rwa kino gihe, kwama iminsi yose babona ibibazo nk'akaryo ko gutora ibisubizo aho kubibona nk'imitego n'ingorane.