Intumwa 400 ziserukira urwaruka mu Burundi mu nama yo kwiga ingorane ziruhanze.

Intumwa 400 ziserukira urwaruka mu Burundi ziherutse guhurira mu nama mu gisagara ca Gitega hagati mu gihugu, aho zashikirije ingorane ziruhanze zirimwo izo kuronswa akazi n'ingurane, n'ingene zotoregwa umuti mu ntumbero yo kuzamura ubuzima bwarwo.