Kurengera amacakubiri biciye mu mupira w'amaguru

Umugwi w'umupira w'amaguru All Black FC wiyaguye winjizamwo abenegihugu ba Hong Kong n'izindi nkehwa Uwufise ububasha kw’isanamu All Black FC
Image caption Umugwi w'umupira w'amaguru All Black FC wiyaguye winjizamwo abenegihugu ba Hong Kong n'izindi nkehwa

Abanyafrika baba i Hong Kong bikora ku rukino rw'umupira w'amaguru bafise icizere ko rushobora gutuma ubuzima bwabo buhinduka, rugafasha kurangiza n'amacakubiri ashingiye ku rukoba.

Muri Hong Kong, abanyagihugu baho ni gake bakina umupira n'abimukira.

Ntibitangaje kumbure kubona ica gatatu c'abashinwa bo muri Hong Kong batemera kwicarana n'abantu atari abo mu moko yabo iyo bari mu ngendeshwa zo kwunguruza abantu, canke iyo babana begeranye imiryango, canke iyo abana babo bigana n'ababo bimukira, nkuko itohoza ryakozwe n'ishirahamwe riharanira ubwiyunge Hong Kong Unison rivuga.

Urukino rw'umupira w'amaguru rwoba rufise inguvu zikwiye mu kugwanya iyo nyifato?

Kuva mu 2016, umugwi w'umupira w'amaguru w'impunzi - All Black FC - uragerageza gutorera inyishu ico kibazo mu gufasha abakinyi bakamenyerana na bagenzi babo bo muri Hong Kong, gurtyo bigatuma abanyafrika bagira isura nziza aho baba.

Uwatanguje uwo mugwi Medard Privat Koya, aturuka muri Repubulika ya Centrafrique, yahora ari umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru.

Mu gihe abakinyi biwe bose bari mu barondera ubuhungiro, uwo mugwi warugururiye imiryango abashinwa hamwe n'izindi nkehwa zo muri Hong Kong.

"Urukino rw'umupira w'amaguru rurashobora gutuma tuja hamwe," niko avuga.

"Dushobora guhanahana ivyiyumviro, tukanafashanya."

Biradufasha n'ingene dukoresha umwanya - kuberako impunzi zitemerewe gukora muri Hong Kong naho zoba zabaye imyaka myinshi muri ico gisagara.

Uwufise ububasha kw’isanamu All Black FC
Image caption Benshi mu bakinyi ntibashobora kuronka akazi muri Hong Kong

Darius, impunzi ituruka mu gihugu ca Togo, yashitse muri Hong Kong mu myaka itanu iheze. Niwe "capitaine" w'umugwi, avuga ko umupira w'amaguru utuma aronka ico akora mu gihe batarekuriwe gukora.

" Mu vyukuri biragoye. Umuntu aca yiyumvira ko ariko arapfa buhoro buhoro mu gihe umara imyaka itanu canke indwi y'ubuzima bwawe urindiriye. Uca utangura kwibaza ico uzovamwo muri kazoza?

"Uravye igihe cose umara ata kazi kandi ata kintu uriko uriga, uriyumvira akazi uzoshobora gukora n'uwuzokaguha?" niko Darius avuga.

Igihe yinjiriye muri uwo mugwi, vyatumye agira icizere.

"Hari umugwi w'abantu nkukira, tugwanira hamwe kandi abantu bakatwubaha baravye ivyo dukora," niko avuga.

Ku bakinyi bafise impano muri uwo mugwi, ukwo kuja kwidagadura vyatumye bashika kure. Muribo hari abatowe mu mashirahamwe y'umupira w'amaguru, bagashobora no kurondera impusha zituma bakora muri Hong Kong.

Uwufise ububasha kw’isanamu All Black FC
Image caption Capitaine Darius (hagati) hamwe n'uwatanguje umugwi Medard (i buryo) bipfuza ko umugwi wofasha abakinyi

"Abantu bafata amafoto, abandi bakanyegeza amazuru"

Medard biramuha ingoga kubona abenegihugu hamwe n'abandi badaturuka muri Afrika binjira mu mugwi All Black FC. Vyerekana ko ivyo baharanira vyubashwe, niko avuga.

Darius avuga ko bigora impunzi kuronka inzu yo gupanga kuko ba nyenamazu baterekwa abanyamahanga.

Solomon Nyassi, umunya Gambia w'imyaka 26, yabwiye BBC yo mu Gishinwa ko umunsi wa mbere ashika muri Hong Kong, ko abantu bamuciye iruhande, baciye bafuka amazuru n'ibiganza.

Avuga ko rimwe na rimwe iyo ariko aratembera mw'ibarabara, ko iyo ahuye n'abakerarugendo b'abashinwa baca bamukikuza bamusaba ngo bifotoze hamwe, ivyo bigatuma abura ico afata n'ico areka.

Solomon yahuye ubwa mbere na mugenziwe w'umukobwa w'imyaka 20, Louise Chan ku rukino rwa All Black FC. We yemera ko abagabo b'abanyafrika bahumuye kandi bamana intego, umuryango wiwe ukaba ushigikira iyo migenderanire yabo mu gihe abandi batabitegera.

"Abanyagihugu ba Hong Kong barugaye mu mitwe," niko Louise asanzwe afise imangazini y'impuzu avuga.

"Hari abantu bandungikira ubutumwa bavuga ibihuhwa ku banyafrika, ivyo bigatuma mbabara."

Uwufise ububasha kw’isanamu Louise Chan
Image caption Umukinyi Solomon na mugenziwe Louise baravuzwe mu duce tumwe tumwe

Ivyiyumviro bidafise ifatiro bibonekera ku kibuga.

Darius avuga ko abanya Hong Kong bibaza ko abanyafrika bakina bavunana. Hari n'abavuze amajambo mabi ku mugwi.

"Twama dusaba abakinyi bacu kwigenza neza," niko umukinyi mukuru avuga.

"Ukwo biri kwose, dutegerezwa kuguma dutekanye. Ntidukwiye kwemera ko badutera ubwoba."

"Nta vy'amoko mbona"

Doug Tze, umugabo w'umunya Hong Kong w'imyaka 34, akina muri All Black FC kuva mu kwezi kw'indwi mu 2017.

Avuga ko yumva umengo ntiyakiranywe igishika ubwa mbere.

Ariko ngw'inyuma yaho agiriye akigoro akamizako, Doug avuga ko abo banyafrika babaye abagenzi gushika aho basigaye basohokana.

"Nta macakubiri ndababonamwo, ndababonamwo abakinyi beza," niko avuga.

Uwufise ububasha kw’isanamu Biu Chun Rangers
Image caption Umugwi All Black FC mu rukino uhura na Biu Chun Rangers, ukina mw'ihiganwa rikuru rya Hong Kong

Kevin Fung, ari mw'ishuli ry'umupira w'amaguru ariko yaheruka guhurira n'abakinyi ba All Black FC mw'ihiganwa, yemera ko abo bakinyi b'abanyafrika bashobora kubera akarorero imvukira za Hong Kong.

"Barakunda umupira cane, bakamizako kandi bagakora cane. Ariko abakinyi b'abanya Hong Kong barambigwa n'ingoga," niko Kevin avuga.

"Abenegihugu ba Hong Kong bitaho kurusha akazi n'ivyigwa. Bagaha umupira w'amaguru akanya gato."

Kubera ico, arakekeranya ko umupira w'amaguru ushobora gutuma ikibazo c'amacakubiri ashingiye ku rukoba kirangira, abantu bakabana mu mwumvikano.

"Muri rusangi, urukino rw'umupira w'amaguru ntirukundwa na benshi," niko abibona.

"Muri Hong Kong hari amahiganwa make. Inkino ntizimenyekanishwa cane. Nta muntu yitwararika ivy'umupira w'amaguru. Gutora inyishu y'ikibazo c'amacakubiri ashingiye ku rukoba biciye mu mupira w'amaguru bisa n'ivyogorana."

Umugwi All Black FC nawo nyene uvyumva ukwo. Kugira ubandanye intego wishinze yo guhindura inyifato, abakinyi bawo baritanga mu bikogwa bimwe bimwe nko kuja kuramutsa abantu bashaje mu ntumbero yo kwimenyekanisha cane mu kibano.

"Birahindura ivyiyumviro vy'abenegihugu," niko Darius avuga.

"Nta kintu biradushikanako muri kino gihe ariko bitanga inzira ku ruvyaro rwimirije, aho uzosanga inkehwa, abimukira hamwe n'impunzi babonwa ukundi muri kazoza."

Ibindi bisa n’ibi

Ibindi kuri iyi nkuru