Itai Dzamara yihanze Robert Mugabe yatwara Zimbabwe, mu nyuma aburigwa irengero

Itai Dzamara
Insiguro y'isanamu,

Itai Dzamara

Itai Dzamara ari mu bantu bakunda kwifatira mu gahanga Robert Mugabe, imbere yuko aburigwa irengero haraheze imyaka itatu.

Kuva ico gihe umuryango wiwe uracarindiriye inyishu, nkuko umumenyeshamakuru wa BBC ari Zimbabwe, Kim Chakanetsa avyigana.

Sheffra Dzamara ntarigera akubita ijisho umugabo Itai Dzamara, ku kiringo kiringo c'imyaka itatu.

Ubuzima bwiwe bwahindutse kuva mu gitondo c'itariki 9 ukwezi kwa gatatu 2015, igihe Bwana Dzamara anyuruzwa.

Kuva ico gihe, aguma arindiriye mu mwizero no mu mwiheburo, kubera ko atazi ko akiriho canke yapfuye.

'Ntegerezwa gutwenga'

Naho tutakimubona, Bwana Dzamara asa nuko akiri mu nzu babanamwo, kw'ibarabara ritekanye ry'i Harare muri karitiye ya Glen Norah.

Mw'ifuruka ry'icumba co guteramiramwo, hari ifoto nini yafatiwe ku kibuga co kuruhukiramwo haka izuba.

Kuri iyo foto, Bwana Dzamara n'umugore wiwe barahagararanye, batwenga, ifoto ubona ko bari baryohewe, ibintu vyifashe neza.

Kuva aho umugabo aburiwe irengero, ubuzima ntiburigera bworoha.

"Ndakubwije ukuri, ndumva ubunyakamwe," niko Madamu Dzamara avuga.

Naho biri uko, ngo ategerezwa kwerekana ko ari intwari imbere y'umuhungu wiwe w'imyaka icumi n'umukobwa w'imyaka itanu.

"Iyo ntanezerewe barabibona. Kubera abana banje ntegerezwa kwama ntwenga canke mboneka ko nezerewe."

Insiguro y'isanamu,

Itai Dzamara yanyurujwe yagiye kwa kwimwesha hafi y'imuhira mu kwezi kwa gatatu mu 2015

"Biragoye cane kuri bo kuko baguma bambaza se. N'uno munsi umuhungu yantangaje mbonye yambaye inkofero ya se ubwa mbere. Urabona ko amukumbuye cane," niko Madamu Dzamara yabandanije avuga.

Iyo nkofero yirabura isigaye ari Bwana Dzamara araho - yarifotoje kenshi ayambaye inyuma yaho atanguje ishirahamwe "Occupy Africa Unity Square", umuhari w'abanyagihugu warufise intego imwe rudende: gusaba ko umukuru w'igihugu w'ico gihe Robert Mugabe yotanga imihoho.

'Umurosi tubuze'

Mu 2014 - umwaka Bwana Dzamara yatangura kugira imyiyerekano ari umwe - vyari biteye ubwoba. Abagwanya ubutegetsi babicishije muri politike barabiriha.

Ariko ukwo iminsi igenda, Bwana Dzamara yarasubiye kwicara muri "Africa Unity Square", ikibuga c'ibiti kiri hagati muri Harare, kirimwo ivyo yanditse ngo : "Failed Mugabe must step down", bivuga ngo "Mugabe warananiwe n'utange imihoho".

Munyuma abandi baramusanzeyo.

Uwitwa Dirk Frey, yabisomye ku rubuga ngurukanabumenyi, aribuka ingene wamengo n'urukino rw'akayabu n'imbeba, igihe baba bahanganye n'igipolisi mu myiyerekano yagigwa igihe co gufata akavunamusase.

"Wamengo turiko turakina urukino rwa "échecs" n'ubutegetsi. Twarinjira mu kibuga, bakaza kudukurayo, tukiruka mu tubarabara two muri "parc", munyuma tukagaruka.

Insiguro y'isanamu,

Bwana Dzamara yigeze kuvuga ko yakubiswe n'abapolisi 20 gushika aho ata ubwenge mu kwezi kwa 11 mu 2014

"Harageze igihe womengo hari agahengwe, iyo ataco turiko turakora, baricara mu mfuruka yabo, natwe tukicara mu yacu. Dutanguye gusohora ivyapa vyacu canke gutanga udupapuro tw'ivyivugo, baca batangura kutwirukako."

Ivyo bikorwa vyo kubinuba vyavamwo birihwa. Bwana Dzamara yahavuye aja mu bitaro kenshi yakubiswe n'abapolisi.

Itariki 17 ukwezi kwa cumi mu 2014, yubuye ubundi buryo bwo kugumuka. We n'abandi babiri, Tichaona Danho na Philosophy Nyapfumbi, batwaye urwandiko ku biro vya Bwana Mugabe, basaba ko yotanga imihoho.

Barasambishijwe amasaha umunani, barakubitwa.

Ico gihe abantu benshi bahavuye babimenya. Inyuma yaho batangiye urwo rwandiko, umumenyeshamakuru yanditse abaza ati: "Yoba ari Itai Dzamara wa murosi tubuze?

Inyuma y'amezi ari munsi y'atandatu, aca aranyika.

'Ni ba bahungu'

Hari umuntu acibuka neza ingene Bwana Dzamara yanyurujwe, ari nawe yamubonye ubwa nyuma - uwamumwa.

Inyuma y'imyaka itatu, biracamugora kuvuga ariko umuhendahenze ukemera kwatidondora, arakubwira ingene vyagenze.

Ico gihe mu gitondo, yariko akorana n'uwundi muntu amwa, ahantu ugenda iminota mike ngo ushike aho Bwana Dzamara yaba.

Iyo nzu yo kumweramwo yarasubiye gusigwa, ariko ico gihe hari ahantu hubakishijwe imbaho, hatagira amadirisha, aho ababanyi n'abakiriya baja guterera inkuru canke kwimweshereza.

Bwana Dzamara yari yicaye ku ntebe amobwa ubwanwa, igihe haje imodoka yera yo mu bwoko bwa Nissan yaguma izunguruka ico kibanza.

Twabona tutayimenyereye - ariko Bwana Dzamara yasa n'uwufise icizere, azi abaribo.

Insiguro y'isanamu,

Abagenzi n'abantu bo mu muryango baragize imyiyerekano myinshi basaba kumenya ivyashikiye Itai Dzamara

Yavuze ati "Ndeye vakomana," - bisigura mu gi Shona "ni iya ba bahungu".

"Abo bahungu" ni abakozi bo mu kigo c'iperereza ca Zimbabwe.

Haheze iminota mikeyi, abagabo babiri bambaye impuzu zisa hejuru no hasi, baza gusaba ama inite y'itelefone ngendanwa zabo.

Igihe kinyozi ababwiriye ko atayo afise, abo bagabo baca bavuga ko bariko bahiga igisuma c'inka - Bwana Dzamara.

Uwo mugabo yaharanira amateka aca afungwa amapingu, ashigwa mu modoka inyuma.

Iyo modoka yera ica iragenda inyaruka. Muri rusangi, abagabo batanu nibo banyuruje Bwana Dzamara.

Nta muntu aramukubita ijisho kuva ico gihe.

Ibimenyetso

Mu biro vyiwe vy'i Harare, Charles Kwaramba yaranyeretse dosiye nini imaze imyaka myinshi, mu gihe ariwe aserukira Bwana Dzamara mu vy'amategeko.

Irimwo impapuro zo gusaba kwunguruza, ivyo bagiye barasaba, ivyegeranyo vy'igipolisi, iyo dosiye ikaba igizwe n'inkaratasi amajana.

Uriko urasoma iyo dosiye, Bwana Kwaramba yambwiye ko iminsi n'amezi yakurikiye inyuruzwa rya Bwana Dzamara, "ko ata kintu gishemeye cakozwe". '

Vyarinze guca muri sentare ntahinyuzwa kugira ngo igipolisi gitangure kubikurikirana, bisabwa mw'itangazamakuru rya leta ko uwowese yoba afise amakuru yoyatanga.

Insiguro y'isanamu,

Bwana Dzamara (hagati) yatumye abandi bifatanya nawe mu myiyerekano yakogwa mu mahoro

Inyuma y'amezi make Bwana Dzamara anyitse, murumunawe Patson yaronse ubutumwa buterekana nyene kuburungika, busa n'ubusigura ivyabaye.

Bwavuga amazina y'abantu batanu bagize uruhara mw'inyuruzwa ryiwe.

Bwabandanije buvuga buti, Bwana Dzamara yarishwe, ikiziga ciwe kiri mu kinogo inomero 71 mu kaburi ko mw'ibohero ricunzwe cana rya Chikurubi i Harare.

Ariko siho kikiri, niko ubwo butumwa bwavuga.

Cungururijwe ku rugomero rw'amazi, mu buraruko bw'igisagara.

Bwana Kwaramba ntiyemera ko ubwo butumwa buvuga ukuri.

Igipolisi nticashoboye kumenya uwarungitse ubwo butumwa impera yabwo ituma umuntu yibaza vyinshi, kurusha inyishu butanga.

Umuryango wa Dzamara hamwe n'uwubafasha mu rubanza, bavuga ko igipolisi kitakoze itohoza rikwiye.

BBC yaragerageje kurondera inyishu mu gipolisi ca Zimbabwe ntivyakunda.

Amarira

Ikibazo c'uwatwaye Bwana Dzamara n'igituma ntibirasobanuka. Murumunawe yemeza ko "umugambwe uri ku butegetsi Zanu-PF n'igisata c'iperereza ca gisirikare" aribo bari inyuma yavyo.

Bari bafise ubwoba ko Bwana Dzamara yogumura abanyagihugu nka kurya kw'amahinduka yabaye mu bihugu vy'abarabu mu buraruko bwa Afrika "Le Printemps Arabe".

Leta ya Zimbabwe ivuga ko ata makuru ifise ku bijanye nuko yoba apfunzwe canke kw'irengero ryiwe.

Umuryango wiwe uvuga ko ufise icizere gishasha, inyuma yaho Mugabe aviriye ku butegetsi.

Warandikiye ubutegetsi bwa Prezida mushasha Emmerson Mnanagwa, ariko ngo nturaronka inyishu.

Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu, Sibusiso Moyo, yabwiye BBC ko igihe co kunyuruza abantu carangiye, ko leta nshasha yubaha ubuzima bw'umunya Zimbabwe uwariwe wese.

Ngarutse ku kibuga ca Africa Unity Square - cama gifise ivyo gikoregwamwo - Bwana Nyapfumbi nawe nyene avuga ko akirindiriye inyishu.

"Birambabaza. Iyo ndavye ifoto, nca ntangura kurira," niko uwo mugenzi wa Bwana Dzamara avuga, ijwi ricikagurika.

"Bari bakwiye kumushingurana iteka. Ni baba baramwishe, bari bakwiye kuduha ibisigarira vyiwe."