Ibishasha ku vyiza vyo kuryamira nko mu mpera z’indwi

Vyari bizwi ko kudasinzira umwanya ukwiye bifise ingaruka mbi ku magara. Icirwa c'urwego rw’ubushakashatsi ‘Karolinska Institutet’ rwo mu gihugu ca Suwede rwerekana ko ushobora guhindura ingaruka mbi nko mukwiyishura agatiro.