Burundi: inyuma y'imyaka ibiri, Mairie imenyesha ko igiye gushikiriza amasoko yasanuye

Isoko ya Ruziba mu bumanuko bwa Bujumbura
Image caption Isoko ya Ruziba mu bumanuko bwa Bujumbura

Ubutegetsi bw'igisagara ca Bujumbura (Mairie) bwamenyesheje ko bwimirije gushikiriza amasoko bwasanuye vuba, inyuma y'imyaka ibiri ico gikorwa gitanguye, abadandaza bo bakavuga ko bakorera guhomba.

Haraciye imyaka ibiri irenga amasoko 7 yo mugisagara ca Bujumbura atanguye gusanurwa.

Mu gihe ico gikorwa cari kumara hagati y'amezi ane n'umwaka gusa kugira kibe kirangiye, abadandaza bakuwe muri ayo masoko bafise agashavu ko ubutegetsi bwa Bujumbura bukwega amaguru, bagasaba ko yoyabashikiriza bidatevye kubera ngo bamaze guhomba vyinshi.

Uno musi umugwi w'ubutegetsi bw'igisagara ca Bujumbura ubijejwe wazindutse ubagendera kugira ubasigurire ingene vyifashe.

Ramadhan Nkurikiye yagendeye amasoko yose ariko arasanurwa ukwo ari ndwi.

Ibikorwa vyatanguye mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2016, bikaba vyari kumara ikiringo kitarenga umwaka.

Image caption Bamwe mu badandaza mu masoko yo mu gisagara ca Bujumbura, bamaze imyaka irenga ibiri barindiriye aho bakorera
Image caption Isoko ya Jabe hagati mu gisagara ca Bujumbura

Abadandaza bahoze bakorera muri ayo masoko basa n'abihebuye, basaba inzego zibijejwe gukura ikibazo mu nzira.

Imyidogo yabo niyo yatumye Ramadhan Nkurikiye abagendera kuri uno wambere. Bamushikirije ingorane bafise.

"Ibikorwa vyo gusanura aya masoko bigitangura mwatubwira ko bizomara umwanya mutoya. Ariko raba namwe bimaze imyaka irenge ibiri. Rabe mudutabare mudufashe kubera aho turi turageramiwe. Dukorera ku nkengera z'uruzi Mugere ruraturembeje rudutwara ibidandazwa", nikwo umwe mu badandaza bo mu ruziba yabwiye Ramadhan.

Image caption Ramadhan Nkurikiye ajejwe amasoko muri Mairie ya Bujumbura

Uwo mutegetsi wo muri mairie yabasavye gutenyenya.

"Nimwihangane kuko turizeye neza ko muri uku kwezi kw'indwi amasoko muzoyashikirizwa. Harabaye ingorane ijanye no kubura ibikoresho. Nico gituma ibintu vyagiye vyikwega. Ariko ubu bigiye gutungana", nikwo Ramadhan yabishuye.

Igikorwa co gusubiramwo ayo masoko caranguwe ku mfashanyo y'umuryango wa Bulaya. Watanze amafaranga arenga imiliyoni 4 z'ama euro akaba yakuwe ku mugambi wa FED.

Ibindi bisa n’ibi