Gutabara abana baheze mw'isenga muri Thailand bikorwa gute?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Abajejwe gutabara bakora igikorwa kitoroshe bakura mw'isenga abana muri Thailand

Abajejwe gutabara bakora igikorwa kitoroshe bakura mw'isenga abana muri Thailand, bahezemwo kubera imyuzure

Ibindi bisa n’ibi