Kugira impumuro itari nziza iyo hashushe, bigiye gutorerwa umuti
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Abahinga bo mu Bwongereza batoye impamvu umubiri usohora akamoto kabi iyo tubize iyasho

Abahinga bo mu Bwongereza batoye impamvu umubiri usohora akamoto kabi iyo tubize iyasho

Ibindi bisa n’ibi