Carmen NIBIGIRA
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Imyaka 18 yitangira iterambere ry'abakenyezi n'igisata c'ingenzi bimushikanye ku gashimwe

Guha ikibanza abakenyezi mu gisata c'ingenzi, uguhimiriza iterambere ry'abagore ni bimwe mu bimugejeje aha.