Ishengero Full Combat Jerrycan ry'imborerwa mu karere ka Turkana muburaruko bushira uburengero bwa Kenya

Abayoboke b'ishengero rya Full Combat Jerrycan

Ishengero rya Full Combat Jerrycan n'iryo abantu b'imborerwa riri mu kigwati ca Califonia mu gisagara ca Ldwar mu buraruko bwa Kenya.

Iryo shengero abayoboke bakoranira musi y'igiti kandi baborewe inzoga ikorerwa muri ako karere izwi kw'izina rya Kaada mu rurimi rw'igiturkana.

Iryo shengero ryatanguye mu mwaka wa 2016, abayoboke baryo bose abakaba ari imborerwa bakorera mu nzu zidandarizwamwo iyo nzoga ya Kaada aho i California.

Kandi izina ry'iryo shengero ryarateye impari kubera ko abayoboke baryo bose bemeza ko rizwi kw'izina rya Full Combat Jerrican mu gihe umuvugabutumwa wabo we avuga ko ryitwa Redeemed Gospel.

Umuyoboke umwe w'iryo shengero Peter Ekatorot avuga ko yatanguje iryo shengero igihe ico kigwati cari kizwi cane ku bukozi bw'ikibi.

"Twatanguye turi abantu batatu igihe aka karere kari kazwi cane gose. Ikibaza inkozi z'ikibi nyinshi wazisanga, imborerwa hamwe n'ahari hatse ingwara zikomeye, mbere n'amashengero menshi yarahatinya. Amashengero yaca yirukanwa, abantu bakabamenako inzoga, bakabatuka gushika aho abavugabutumwa benshi batangura gutinya kuza ngaha.

Uwo muvugabutumwa avuga ko yahashitse inyuma yo kuronka ubutumwa buvuye ku Mana, bumutuma kuza gukorera 'abantu biwe'.

"Naraje ndandavugana n'abantu umwe umwe, hanyuma ku musi w'Imana wa mbere aho twatangura, abantu batatu gusa. Abandi babandanije utuzi twabo twa misi yose."

Kandi n'akazi kamutumye kwihangana cane.

"Igihe twatangura indwi igira kabiri, hageze igihe co gusenga, abandi baba bariko baragwana, bahindana mw'ishengero ariko narihanganye kuko nari nzi ko Imana izana umuntu ahantu azoronkera inkomezi."

Abakristu batangura gusenga bashimagiza Imana bavuza ingoma.

Iryo shengero kandi rirafise abaririmvyi, umwe muri bo akaba ari Susan Akimat ubu amaze kugabanya akaboregwe inyuma yo kuza muri iryo shengero.

"Twebwe kera twari imborerwa cane, ariko ubu twaragabanije gato. Iyi shengero yaradufashije, harimwo bamwe tumaze guhinduka, ariko hari abandi bazogenda bahinduka tubandanije. Hari igihe dutegura indirimbo tuza kuririmba. Twaranasavye umuvugabutumwa wacu ngo adufashe kuronka impuzu zisa z'abaririmvyi, kugira tumenyekane."

Kevin Erot na we ni umukristu asenga muri iyo shengero avuga ko yamufashije guhinduka ku mutima, mbere aranagabanya akaboregwe.

"Iri shengero ryaramfashije cane kubera ukuntu naborerwa, urumogi nanywa n'ibindi bintu bibi nakora."

Dorkas Tioko avuga ko ishengero ryabafashije kugabanya inzoga.

"Inzoga twanywa, twarahevye kuko yariko iratujana habi, ariko mbona hari n'abapfa ata co bazize.

Iri shengero ryatanguje n'imborerwa nyinshi ariko ubu baragabanuye kuborerwa. Jewe narahindutse kubera simeze neza, kubera inzoga yarononye ubuzima bwanje."