Si vyiza ngo umugore asame iyindi nda ataramara niburiburi umwaka yibarutse

Umugore yibungenze yicaye

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Umugore aheruka kwibaruka ngo yosama iyindi mbanyi niburiburi inyuma y'amezi 12

Abavyeyi baheruka kwibaruka bakwiye kurindira niburiburi umwaka imbere yuko basubira gusama imbanyi mu kugabanya ingorane z'amagara haba ku muvyeyi canke ku mwana, niko bivugwa mu cigwa gishasha.

Ariko abashakashatsi bavuga ko batorindira cane, mu gihe igisata ca Onu citaho amagara y'abantu gisaba ko umuntu arindira amezi 18.

Iyo imvyaro zitandukanye ku gihe gito, bituma abana bavuka igihe kitaragera, bakavuka ari bato, abana na ba nyina bagakunda guhitanwa n'urupfu.

Abo bashakashatsi bizeye ko ivyo bashitseko bizofasha abagore bakuze.

Umwe mu bakoze ico cigwa Dr Wendy Norman yavuze ko ari "amakuru yizeza" ku bagore b'imyaka iri hejuru ya 35 barondera gutandukanya imvyaro.

"Abagore bakuze bararonse insiguro yobafasha gutandukanya imvyaro," niko yavuze.

"Kurindira umwaka umwe vyokogwa ku bagore benshi, kandi birakenewe mu kwikinga ingorane z'amagara."

Ico cigwa cakorewe ku mvyaro 150000 muri Canada, n'ishuli kaminuza "University of British Columbia" (UBC) n'ishuli "Harvard TH Chan School of Public Health", casohowe n'ikigo JAMA Internal Medicine.

Ico cigwa casanze ugutandukanya imvyaro ku mezi 12 gushika kuri 18 ari umwanya ukwiye, kugira umuntu asubire gutwara imbanyi iyo yaheruka kwibaruka.

Igisata ca Onu citaho amagara y'abantu gisaba ko uwuheruka kwibaruka yorindira amezi 24, vyanse ntaje munsi ya 18.

Abashakashatsi basanze kandi:

  • Ko gutwara imbanyi munsi y'amezi 12 waheruka kwibaruka bibangamira amagara y'abagore b'imyaka iyariyo yose.
  • Izo ngorane zishikira umuvyeyi gusa ku bagore barenza imyaka 35, mu gihe ingorane zibasira umwana ziri ku bagore b'imyaka iyariyo yose, ariko zigakomera ku bafise imyaka iri hagati ya 20 na 34.
  • Abagore bafise imyaka iri hejuru ya 35 basamye inyuma y'amezi atandatu baheruka kuvyara bashobora guhitanwa n'urupfu canke bakagira ingorane ku bice 1.2%
  • Kurindira amezi 18 imbere yo gusama iyindi mbanyi bituma amagara y'umuntu yoshobora kubangamigwa ku bice 0.5%
  • Abagore bakiri bato basama inda inyuma y'amezi atandatu bibarutse, amagara yabo ashobora kubangamigwa ku bice 8.5%, bakibaruka hataragera.
  • Ivyo bice bimanuka kuri 3.7% iyo barindiriye amezi 18 kugira basubire gutwara iyindi mbanyi.

Uwarongoye ibikogwa vy'ico cigwa, Laura Schummers, yavuze ati: "Mu cigwa cacu twasanze amagara y'umwana n'ay'umuvyeyi abangamigwa kurusha igihe inda ya mbere n'iyikurikira vyegeranye cane, no ku bagore b'imyaka iri hejuru ya 35.

"Ivyatowe ni ngirakamaro ku bagore bakuze, kuberako badasiga igihe igihe kinini hagati y'imvyaro zibiri, kandi bakabigira ku gushaka. "

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Abagore bakuze ngo bakunze kwegeranya imvyaro

Skip Podcast and continue reading
Podcast
Ikiganiro cy’abagore

Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango

Inkurikirane

End of Podcast

Ico cigwa cakorewe ku bagore bo mu gihugu ca Canada, ntawuzi ko ivyavuyemwo bikwiye kwitirigwa abagore bose bo kw'isi.

Umushakashatsi Dr. Sonia Hernandez-Diaz avuga ko ingorane zaduka zitagenda zisa ukwo imyaka irutana.

"Imvyaro zegeranye zituruka ku kutaba umuntu atafashe umugambi wo kuzitandukanya, na cane cane mu bagore bakiri bato.

"Ingorane zigwira bitewe nuko tutareka imibiri yacu ngo iruhuke neza iyo dutwaye imbanyi twaheruka kwibaruka canke ku mvo zo kudategura igihe co gusubira gusama imbanyi: impanuro ni imwe: koresha uburyo bwo kwirinda gusama canke wirinde kurangura amabanga mpuzabitsina n'umugabo utikingiye igihe waheruka kwibaruka."

Mandy Forrester, wo kw'ishuli "Royal College of Midwives" yavuze ko ico cigwa "ari ngirakamaro, ko gishingiye ku bundi bushakashatsi bwakozwe ku bijanye no gutandukanya imvyaro".

"Ivyo bituruka kuco umugore yahisemwo - utiriwe uraraba imyaka- umwanya yipfuza kumara imbere yuko asama iyindi mbanyi. Igihambaye nuko bamenya ingorane zishingiye ku kudatandukanya bikwiye imvyaro, ico bakora cose bakagikora bazi ingaruka.

"Abahinga ku vy'amagara bazoguma bashigikira umugore ku vyo yihitiyemwo, ikibereye gukorwa canke gusama imbanyi.

Avuga ko abagore bakeneye guhabwa impanuro z'ukuntu bokwirinda gusama kugira ngo batandukanye bikwiye imvyaro.

"Abaganga b'abahinga bakwiye kuboneka ku bagore bose babipfuza."