Kuki urubanza rw'abishe Melchior Ndadaye rwavyuwe?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Kuki urubanza rw'abishe Melchior Ndadaye rwavyuwe? Insiguro za Maitre Fabien Segatwa

Kuki urubanza rw'abishe Melchior Ndadaye rwavyuwe? Insiguro za Maitre Fabien Segatwa ku catumye intwazangabo zine zifatwa mu mpera z'indwi