Abantu baribaza igituma abagabo benshi bategerezwa kuriha umusi wa mbere bahuye n'umukuzi

Anne Rucchetto and boyfriend Zac Uwufise ububasha kw’isanamu Anne Rucchetto

Anne Rucchetto w'imyaka 27 n'umwanditsi w'ibitabo aba i Toronto muri Canada. nk'imwe mu nkuru yo muri BBC 100 Women, yanditse ku kumenya igituma ari ngombwa kumenya uwuriha ivyo mwafashe.

Igihe natangura kureshwa ubwa mbere, mawe yarangabishije ko ata nzoga yagusa ibaho.

Yashaka kuvuga ko "abagabo bibaza ko hari ideni ubafitiye".

Ndazi ko mawe atashaka kuntera ubwoba, ariko iryo jambo ryaguma rigaruka mu mutwe igihe cose duhuye n'uwundi muntu mushasha. Vyantwaye igihe kugira nikuremwo uko kuntu abagabo baguma bandihira amadolari 5 y'inzoga nanyoye - ariko kuva ico gihe sinasubiye guhindukira inyuma.

Nk'umuntu yatanguye kureshwa kuva ku myaka 14, namaze umwanya muremure niyumvira nongera nganira ku kuntu umuntu yoronka umukunzi, co kimwe n'inyifato umuntu yoraba mu gihe bahuye n'umuntu ubwa mbere.

Muri iyi misi kuresha biroroshe kubera imbuga ngurukanabumenyi abantu b'ubwoko bwose, bafise na kahise gatandukanye bahurirako.

Ariko none ni nde yotegerejwe kuriha ivyo mwafashe umusi wa mbere uba ugizwe n'ibiganiro bishushe?

Nagumanye iciyumviro ko abapfasoni bategerezwa gufatwa co kimwe n'abagabo, dutegerezwa kuriha ivyo twafashe, tugaburire hagati ifagitire n'uwo turi kumwe. Kugira ivyo ntibitere ikibazo, misi yose natora ikibanza duhuriramwo kitazimvye - inzu z'uburiro zizimbutse kandi zirimwo akanyamuneza, utubare, ibibanza vyo kuruhukiramwo...

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Anne avuga ko ubusumbasumbane mu mibano busigura ko kugabura fagitire ari akarenganyo

Mu myaka itanu iheze, abagenzi banje n'abigisha bambwiye iciyumviro catumye ndavyibazako.

Naciye ntangura kumenya abanditsi ku bapfasoni nka Gloria Jean Watkins (azwi kw'izina ry'iritazirano akoresha mu kwandika), yatumye niyumvira uwungukira cane uko ibintu vyifashe mu mibano ubu. We hamwe n'abandi batumye niyumvira uko ubukomezi bukora ku ntera zose harimwo no guhanaha utuntu duto hagati y'umuntu n'uwundi.

'Ubuzima buzimvye cane'

Abantu bunguka mu buryo butandukanye uravye uko imibano y'ubu imze, ufatiye rero k'uwo mumarana umwanya muri kumwe, ntiwokwitega ko impande zose baza kuriha amahera angana.

Ugereranije, abapfasoni bahembwa make gusumba abagabo. Ugereranije, abapfasoni bo muri Canada baronka amadolari ya Canada 0.69 kw'idolari rimwe umugabo aronka ku kazi.

Ibi ntibica bisigura ko ubuzima tubayemwo buzimbutse - henshi usanga mbere buzimvye cane.

Ivyo umuntu yibaza ku bwiza bw'abapfasoni n'inyifato yabo bitwara amahera ku giti c'umuntu no ku bintu ubwavyo.

Baba batwitezeko ko twitonda, twumviriza, dutegera, tworoheranira gusumba abagabo mu bice vyose vy'ubuzima - mu muryango, ku kazi, mu bucuti no mu bugenzi. Gukwiza ibi vyose bitwara uburyo - ibintu hamwe n'inyifato.

Ubiravye rero, kuriha ntibigarukira ku kibazo c'umupfasoni cane umugabo gusa. Twese turafise kahise gahagaze ku gitsina, imibano n'ubutunzi, ubwoko, ubwenegihugu, hamwe n'ibindi.

Inyuma y'ivyo vyose, uburinganire nta co bipfana no kungana. Uburinganire n'uko umuntu wese aronka ibirato bisa bose. Kungana na ho n'uko umuntu wese ikirato gikwira bose. Mu rukundo, abantu bahitamwo kungana.

Uwufise ububasha kw’isanamu Anne Rucchetto
Image caption Anne amaranye n'umukunzi wiwe Zac umwaka urenga

Igihe naja kureshwa n'umugabo yamara igihe cose yishimira imodoka yiwe nziza cane n'ingendo amaze kujamwo, vyarantangaje ambwiye ko twosangira kuriha fagitire. Igitangaje n'uko kenshi abagabo nkabo batunze babwiye abagenzi banje na jewe nyene :"Turashigikiye abapfasoni, kuri ivyo rero turiha twese".

Abagabo bemera canke batemera ko ibikorwa vy'umupfasoni batabihemberwa bikwiye, ariko ni ko biri. Kandi abagabo bemera canke batemera uguhembwa make kw'abapfasoni, Babironkeramwo inyungu.

Ibi ntibisigura ko abagabo badakora cane canke ko bategerezwa kuguma ari bo bariha - Igihe mba ndi mu bihe ari jewe mpembwa menshi gusumba umugabo ariko arandesha, nta co bintwara ko tugabura fagitire canke kuyiriha jenyene.

BBC100 Women n'iki?

BBC 100 Women itanga amazina 100 y'abapfasoni bamenyekanye cane kandi b'intangarugero mw'isi buri mwaka ikanabasangiza inkuru ziberekeye.

Wabaye umwaka waranzwe n'agateka k'abapfasoni hirya no hino kwisi, ku buryo umwaka wa 2018 kuri BBC 100 Women yerekana ingene abapfasoni berekanye umuhamagaro, ukunegura hamwe n'ishavu kugira habe impinduka kw'isi babako.