Hugette, umwigeme wo mu Burundi agira "slam"
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Hugette, umwigeme wo mu Burundi agira "slam", aheruka gutsindira agashimwe muri Tchad

Hugette, umwigeme wo mu Burundi agira "slam", aheruka gutsindira agashimwe muri Tchad