Ingene guteka no gusukura vyatumye umugabo yakorera amabi umugore ahinduka

Umugabo areze umwana Uwufise ububasha kw’isanamu Elaine Jung
Image caption Jean Pierre, 32, aturuka i Mwulire mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda

Umugambi ukorera ku banyagihugu urondera kugabanya amabi akogwa mu ngo mu Rwanda, wigisha abagabo ingene bokwitaho ibikogwa vyo mu nzu, icigwa giherutse gushigwa ahabona cerekana ko ari ngirakamaro.

Muhoza Jean Pierre yari amenyereye gukubita umugore.

Yabona ko yamurongoye ngo amuhe abana, yongere abarere.

"Nigana akarorero ka papa. Papa nta kintu na kimwe co mu nzu yashobora gukora," niko avuga.

"Iyo nje muhira nkasanga hari ikintu kitakozwe, naca ndamufata nabi.

"Naca ndamwita ikinebwe, nkamubwira ko ataco amaze, ko akwiye gusubira ku bavyeyi".

Munyuma vyarahindutse - yize guteka hamwe no gukora isuku.

Ivyo vyashobotse bitewe n'umugambi ukorera ku banyagihugu mu kigwati ca Mwulire mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda, uhimiriza abagabo gukora akazi ko mu nzu harimwo no kurera abana.

Jean Pierre avuga ko uwo mugambi wiswe 'Bandebereho', wamufashije guhindura inyifato.

Yaragiye mu mashuli yigisha ivyo guteka no kugira isuka, yinjira no mu biganiro bifise intego yo kuvuguruza imirimo y'aba kera ishingiye ku gitsina.

"Barashobora kukubaza niba umugabo ashobora gukubura mu nzu, tukishura tuti 'arabishobora'", niko avuga.

"Munyuma baratubaza bati: "Ni nde muri mwebwe abikora? Ugasanga nta numwe."

'Nta mugabo w'ukuri ateka'

Abafasha mu mugambi 'Bandebereho' barigishije Jean Pierre gukora akazi yibaza ko gakwiye umugore wiwe.

Yongeye ati: "Duca tuja muhira tugatangura kubishira mu ngiro.

"Munyuma duca tujana ivyabona aho twigira, bija kwemeza ko hari ico vyabonye cahindutse kuri twebwe.

"Ndazi guteka. Ndazi kumesera abana. Ndazi gutonora imizuzu, ndazi no guhura imyumbati ikavamwo ifu. "

Uwufise ububasha kw’isanamu Elaine Jung
Image caption Jean Pierre n'umugore wiwe bamaze imyaka cumi bubakanye

Guhinduka ntivyoroshe kuri Jean Pierre, mu gihe bagenziwe bamubuza gukora ibikogwa vyo mu nzu, bagira bati: 'Nta mugabo w'ukuri ateka'.

"Umuryango wanje hamwe n'abagenzi baciye batangura kuvuga ko umugore yampaye imiti...bavuga ko ata mugabo w'ukuri yokwikorera inkwi mw'ibarabara - ko ari ivy'abagabo bagabwa n'abagore," niko avuga.

Ariko Jean Pierre yarabandanije kuberako abona akamaro bifitiye umuryango wiwe.

Avuga ko abana bumva ko ari hafi yabo, umugore nawe akaba yaciye aja mu rudandazwa rw'ibitoki, rwatumye hagira iciyongera mu rugo.

"Ukuntu umugore amfata ubu biratandukanye n'ingene yamfata mbere," niko avuga.

"Yakunda kumfata nabi kuberako namugirira nabi, ariko ubu turavugana, tukemeranya ku vyo dukwiye gukora.

"Naramuretse aridegemvya, ubu arakora nanje nkakora, mu gihe niyumvira ko akwiye kuguma muhira kugira ndamuronke igihe cose ndamukeneye."

Ubwoba n'umwidegemvyo

Umugore wa Jean Pierre, Musabyimana Delphine avuga ko atidegemvya bikwiye kandi ko yarafise ubwoba.

Avuga ati: "Rimwe na rimwe niyumva ko umengo ndi umukozi wiwe ariko nkibuka ko umukozi ahembwa.

"Sinibaza ko umugore ashobora kugira amahera yiwe, kuko sinashobora kwibaza ico nokora compa amahera.

"Ubu ndafise umwidegemvyo ukwiye mu nzu, ndaja hanze nkarondera amahera nk'abandi bose."

Uwufise ububasha kw’isanamu Elaine Jung
Image caption Umugambi 'Bandebereho' wigishije Jean Pierre gukora ubuzi yibaza ko bugenewe umugore wiwe gusa

Delphine ava muhira isaha cumi n'imwe yo mu gitondo, akaja kugurisha imizuzu kw'isoko, mu gihe Jean Pierre aguma muhira araba abana bane bavyaye.

"Nza muhira meze neza, nkasanga indya zahiye," niko avuga.

Mu cigwa cakorewe ku miryango yinjiye muri uwo mugambi mu vyigwa vyamaze imyaka ibiri mu Rwanda, abagabo babigiyemwo ntibakorera amabi abagore babo nk'abatabigiyemwo.

Bivugwa ariko ko umwe ku bagore batatu b'abagabo bagiye muri ivyo vyigwa, ko bagikoregwa amabi yo mu nzu.

Kw'itohoza ryakozwe n'ikigo "National Institute of Statistics of Rwanda" ryashizwe ahabona mu 2015, basanze 52% vy'abagabo bari mu gihugu barakoreye amabi abo bubakanye.

Ikigo "Rwanda Men's Resource Centre" catanguje uwo mugambi mu gihugu, muri kino gihe cipfuza ko 'Bandebereho' ushika mu miryango yose y'igihugu, ukemezwa na leta.

Fidele Rutayisire, arongoye ico kigo avuga ati: "Haracari imigenzo idafashe, ukuntu kubi abagabo bafata ibintu, inzitizi zijanye n'imico - ivyo nivyo bituma haba amabi menshi akoregwa abagore mu Rwanda.

"Kuva kera abagabo ntibazi kurera abana hano. Abagabo nibo bafise ijambo ku bijanye n'imibonano mpuzabitsina, ku butunzi, no mu gufata ingingo.

Kuri Delphine na Jean Pierre, uwo mugambi ntiwagize akamaro ku muryango wabo gusa, wafashije abantu bose bo mu kibano.

"Ubu turiko tunezerezwa n'uko twubakanye, inyuma y'imyaka cumi dukoze ubukwe," niko Jean Pierre avuga.

"Iyo hari indyane canke ikibazo c'umutekano aho tuba, iciyumviro dutanga kirubahwa kuberako babona ko ata ngorane tugifise mu rugo iwacu."

Ibindi bisa n’ibi