Ingene guteka no gukubura 'vyahinduye umugabo akubita umugore'

Man holding baby Uwufise ububasha kw’isanamu Elaine Jung
Image caption Jean Pierre, w'imyaka 32, aba i Mwulire mu ntara y'ubuseruko mu Rwanda

Umugambi wo mu rwego rwo hasi uriko uragerageza kugabanya amabi akorerwa mu ngo mu Rwanda mu kwiza abagabo gukora ibikorwa vyo muhira, amatohoza ya vuba akaba yerekana ko vyagize ico bishitseko mu mibano.

Muhoza Jean Pierre yahoze akubita umugore wiwe.

Yamubona nk'umuntu yazanye kugira gusa amuvyarire abana yongere anabakurikirane.

Avuga ati:"Nakurikiza akarorero ka data. Data nta kintu na kimwe yakora mu rugo."

"Nshitse muhira nkasanga hari ikintu kitakozwe neza, naramumerera nabi.

"Namwita umunebwe, nkamubwira ko ata co amaze ko akwiye iwabo."

Ariko hanyuma ibintu vyarahindutse - yarize ingene bateka no gukubura.

Ivyo vyavuye ku mugambi wo ku rwego rwo hasi mu kigwati abamwo ca Mwulire kiri mu ntara yo mu buseruko mu Rwanda, uhimiriza abagabo gukora ibikorwa vyo muhira, harimwo no kwitaho abana.

Jean Pierre avuga ko uwo mugambi uzwi kw'izina rya 'Bandeberaho', waramufashije guhindura inyifato yiwe.

Yaragiye mwishure yigisha ibintu vyose vyerekeye guteka no gukubura aho baganira ingene bohindura ivvyo bamwe bose baharo bakora hisunzwe imigenzo.

Yavuze ati:"Baratubaza nimba umugabo ashobora gukubura, natwe tukishura 'ego arabishobora'".

"Hanyumabaratubajije:'Ni nde muri mwebwe abikora?' Nta n'umwe yakirije urutoke."

'Nta mugabo nya mugabo ateka'

Abafasha muri uwo mugambi wa 'Bandebereho' barigishije Jean Pierre gukora ibikorwa kera yarazi ko vyari bigenewe umupfasoni wiwe.

Yongeyeko ati:"Twaciye dutaha dutangura kubishira mu ngiro.

"Hanyuma dusubira mu nyigisho nkarishabwenge dufise ivyemeza ko babonye ivyahindutse muri twebwe.

"Ndazi guteka. Ndamesurira abana. Ndazi gutonora igitoke. Ndazi gucumba umutsima no kuyungurura ifu."

Uwufise ububasha kw’isanamu Elaine Jung
Image caption Jean Pierre n'umupfasoni bamaranye imyaka 10

Ariko, guhinduka ntivyamworoheye kubera abagenzi ba Jean Pierre baguma bamubuza gukora ivyo bikorwa vyo muhira, bamubwira ngo 'Nta mugabo nya mugabo ateka'.

Yavuze ati:"Incuti n'abagenzi baciye batangura kuvuga ko umugore wanje yampeye imiti ... bambwira ko ata mugabo abushitse yikorera umuganda w'inkwi mw'ibarabara."

Ariko Jean Pierre yarabandanije amaze kubona ico bimariye umuryango wiwe.

Avuga ko abana ubu bamwiyumvamwo cane, umupfasoni wiwe na we akaba adandaza ibitoke vyatumye bihindura ubuzima bwabo.

Avuga ati:"Uburyo umupfasoni wanje amfata ubu biratandukanye n'uko yahora amfata."

"Yahora amfata nabi kuko nanje namufata nabi, ariko ubu turaganira tukanumvikana ku bintu dutegerezwa gukora.

"Naramuhaye ukwidegemvya, ubu arakora nanje nkakora; mu gihe kera numva ko ategerezwa kuguma muhira kandi nkategerezwa kumuronka igihe cose nshakiye."

Ubwoba n'umwidegemvyo

Umupfasoni wa Jean Pierre Musabyimana Delphine avuga yigeze kuba ata mwidegemvyo afise kandi aba mu bwoba.

Yavuze ati:"Rimwe na rimwe niyumva nk'umukozi asanzwe, ariko nkaca nibuka ko umukozi aba afise umushahara.

"Sinigeze niyumvira ko umukenyezi ashobora kugira amahera yiwe. Nta n'igihe nigeze mfata umwanya wo kwiyumvira igikorwa ico ari co cose gishobora kunzanira amahera.

"Ubu ndafise umwidegemvyo mu nzu, ndaja hanze nkakorera amahera nk'uwundi muntu uwo ari we wese."

Uwufise ububasha kw’isanamu Elaine Jung
Image caption Umugambi wa 'Bandebereho' warigishije Jean Pierre gukora ibikorwa yiyumvira kera ko vyari ivyo umupfasoni wiwe gusa

Delphine avyuka isaha cumi n'imwe zo mu gitondo aja kudandaza ibitoke mw'isoko, mu gihe Jean Pierre aguma muhira akurikirana abana babo bane bakiri bato.

"avuga ati:"Nshika muhire meze neza ngasanga indya zirateguye."

Ivyigwa biri muri uwo mugambi mu ntango vyari vyateguriwe abo muri Amerika y'epfo n'umugambi mpuzamakungu werekeye abavyeyi b'ababagabo Mencare, wemera ko ukwungana nyako kuzoshikwako igihe gusa abagabo bazokwemera gukurikirana abana no gukora ibikorwa vyo muhira ku bice 50%.

Ivyigwa vyakozwe ku bantu bubakanye bagiye muri uwo mugambi basanze inyuma y'imyaka ibiri bigishijwe gukurikirana abana mu Rwanda, abagabo baragabanuye gukoresha igikenye ku bapfasoni babo gusumba abatakurikiranye ivyo vyigwa.

Ariko ivyo vyigwa kandi vyerekanye ko umupfasoni umwe kuri batatu abagabo babo bakurikiranye izo nyigisho, abandanya gukubagurwa n'uwo bubakanye.

Nk'uko vyerekanwa n'ikigo kijejwe ibiharuro mu Rwanda, mu cegeranyo co mu 2015, ibice vyoba bashika 52% vy'abagabo muri ico gihugu ntibarasubira gukubagura abapfasoni babo.

Ikigo gitanga ivyo vyirwa mu Rwanda (The Rwanda Men's Resource Center) ubu gishaka ko umugambi wa 'Bandebereho' ukwiragizwa hose mu mibano hamwe no muri reta.

Fidele Rutayisire, arongoye ico kigo avuga ati:"Turacafise ivyo tugenderako bibi, igitsina gabo tukibona nabi, imigenzo itubera inzitizi - ivyo ni vyo bintu vya mbere bikomeye bituma abapfasoni bo mu Rwanda bacinyizwa.

"Mu migenzo nta mugabo yarera umwana ngaha. Ubagabo yakora imibonano mpuzabitsina, akagenzura ubutunzi bw'urugo, agafata n'ingingo.

"Igihe abagabo batangura kugira uruhara mu kurera ibibondo, inyufato ufatiye ku gitsina yarahindutse mu nzira nziza, Barategera akamaro k'uburinganire bufatiye ku gitsina. "

Kubwa Delphine na Jean Pierre, uwo mugambi ntiwazaniye gusa akarusho urugo rwabo, ahubwo ni mu mibano hose.

Jean Pierre avuga ati:"Ubu turi mu munezero w'ubukwe, inyuma y'imyaka 10 twubakanye."

"Igihe habaye amatati canke ingorane y'umutekano mu mibano, ijambo ryacu rirubahwa cane kubera babona ko ata kibazo dufise mu rugo rwacu."

BBC 100 Women n'iki?

BBC 100 Women itanga amazina 100 y'abapfasoni bamenyekanye cane kandi b'intangarugero mw'isi buri mwaka ikanabasangiza inkuru ziberekeye.

Wabaye umwaka waranzwe n'agateka k'abapfasoni hirya no hino kwisi, ku buryo umwaka wa 2018 kuri BBC 100 Women yerekana ingene abapfasoni berekanye umuhamagaro, ukunegura hamwe n'ishavu kugira habe impinduka kw'isi babako.