Hari ubwoba bw'umwuzure muri Indoneziya mu gihe ikirunga ca Anak Krakatau kiriko kiraruka

Screen grab of video showing Seventeen performing moments before the tsunami hit

Ahavuye isanamu, Social media

Insiguro y'isanamu,

Umugwi wa Band Seventeen wariko urateramisha abantu igihe uwo mwuzure watera

Abegereye kw'ibahari hagufi y'ikirunga ca Anak Krakatau baragabishijwe ko bokwigira kure kubera ubwoba ko gishobora gutera uwundi mwuzure.

Ku musi wa gatandatu, imikuba minini y'amazi yariraye mu bisagara biri ku nkengera y'ibahari mu mazinga ya Sumatra, ihitana abantu 281, inakomeretsa abashika 1.016.

Vyibazwa ko ibirunga biri musi y'amazi vyatumye imisozi iriyo isenyuka bigaca bitera iyo mikuba yahitanye abantu.

Ikirunga ca Anak Krakatau casubiye kuruka kandi ku w'Imana, kirekura imyotsi n'iminyota.

Ibikorwa vyo gutabara biriko biragira ingorane kubera amabarabara azibiye ariko ivyuma biterura ibintu biremereye biriko birajanwa mu bibanza vyononekaye cane gufasha kurondera abahasize ubuzima.

Ahavuye isanamu, Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentin

Insiguro y'isanamu,

Ifoto y'ikigendajuru yerekana ikirunga ca Anak Krakatau kiriko kiraruka mu kwezi kw'umunani

N'irihe gabishwa ryakozwe?

Umuvugizi w'ikigo c'igihugu kijejwe ibiza, Sutopo Purwo Nugroho, yabwiye abamenyeshamakuru ko uwundi mwuzure ushobora kwaduka kubera ikirunga ca Anak Krakatau kiriko kiraruka.

Yavuze ati:"Impanuro zavuye mu bahinga b'ibisata bijejwe ikirere n'uko abantu bokwirinda kuja ku nkengera z'ibahari bakaguma y'aho."

Ahavuye isanamu, Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentin

Insiguro y'isanamu,

Ifoto y'ikigendajuru yerekana ikirunga ca Anak Krakatau kiriko kiraruka mu kwezi kw'umunani

Ikirunga ca krakatau cabonetse mu 1927 kivuye muri Caldera yavye muvyo ikirunga ca Krakatoa carutse mu 1883, cabandanije kiruka muri aya mezi aheze, aho n'abantu basabwe kutacegera.

Ku musi wa mbere, Sutopo yaranditse ibintu vynshi kuri twitter asigura igituma hatabaye ukugabishwa hakiri kare ko hagira habe imyuzure.

Yavuze ko ivyuma vya vuba Indoneziya ikoresha mu kugabisha, vyakorewe gukurikirana gusa vya nyamugigima, ariko bidapoma imisozi isenyuka musi y'ibahari canke iruka ry'ikirunga, nta vyo bishobora gutera imyuzure.

Ariko yongeyeko ko, mu gihe Indoneziya ifise ibice 13% vy'ibirunga vyose biri kw'isi, bikenewe cane ko ubwo buhinga busubirwamwo muri ico gihugu.

Yemeje ko ata gabishwa ry'umwuzure ryabaye muri iryo joro iryo bara rigwa, yongerako ko, kubera ibura ry'imfashanyo n'ubuhinga, ata buhinga buhari bwo kugabisha ko hagira habe umwuzure kuva mu 2012.