Zura Karuhimbi ni umupfasoni yashoboye kurokora ubuzima bw'abantu amajana muri jenoside yo mu Rwanda

Zura Karuhimbi in 2014

Ahavuye isanamu, Jean Pierre Bucyensenge

Zura Karuhimbi nta nkoho yari yitwaje n'imwe igihe abagabo bitwaje inkoho bakikuza inzu yiwe bamusaba kumuha abantu yari yanyegeje mu nzu iwe.

Uwo mupfasoni yari azwi ko afise ibirozi.

Ivyo vyatumye uwo mugwi w'abicanyi bagira ubwoba bituma uwo mukecuru akiza abantu barenga 100 mu gihe ca jenoside mu Rwanda.

Abandi batutsi 800.000 n'abahutu batavuga rumwe na reta barishwe muri jenoside yabaye mu 1994 harimwo n'umwana wiwe wa mbere w'umuhungu hamwe n'umukobwa wiwe.

Karuhimbi avuga ati:"Mu gihe ca jenoside, narabonye umwiza mu mutima w'umuntu."

Yavutse mu muryango w'abapfumu

Karuhimbi yapfuye ku musi wa mbere ari ku muhana iwe mu kigwati ca Musamo kiri mu buseruko bw'umugwa mukuru w'Urwanda, Kigali.

Nta muntu yari azi imyaka uwo mukecuru yari afise.

Ariko kw'isura ushobora kumuha imyaka irenga ijana.

Ahavuye isanamu, AFP

Insiguro y'isanamu,

Interahamwe ziriko ziriruka mw'ibarabara ziri kumwe n'abasirikare b'abafaransa mu kwezi kwa gatandatu mu 1994

Inkuru nyinshi zanditswe kuri Karuhimbi zivuga ko yavutse mu muryango w'abapfumu mu mwaka wa 1925.

Ibi bishobora kwerekana ko ubwicanyi bwa jenoside bwo mu 1994 yamusubije mu vyo yabayemwo akiri muto.

Igihe ababiligi bafata ingingo yo gucamwo ibice bibiri abanyarwanda mu kubaha ibibaranga biriko ubwoko bwabo bw'abahutu n'abatuytsi.

Umuryango wa Karuhimbi wari uwo abahutu, bakaba ari bo benshi mu Rwanda.

Umugwi urimwo abantu bake w'abatutsi ni bo bari bakomeye bakanaronswa ubuzi bwiza hamwe no gushobora kwiga babifashijwe n'abakoloni.

Amacakubiri yatumye haba urwanko runuka hagati y'iyo migwi ibiri: Karuhimbi yari akiri muto mu 1959, igihe umwami w'umututsi Kigeri V ari kumwe n'abandi batusti ibihumbi n'ibihumbi bahungira mu gihugu kibanyi ca Uganda, inyuma habaye iciswe 'revolisiyo' y'abahutu mu Rwanda.

Igihe haba igitero ca mbere caba inyuma y'ikororwa ry'indege ya prezida w'umuhutu Juvenal Habyarimana, mu 1994, ni ho uwo mupfasoni yatangura gutinywa.

Ariko ntiyari azi ibintu bibi vyari gushobora gushika, abagabo b'abahutu bari barongiye abatutsikazi barafashe ingingo yo gusubirana n'abagore babo kugira bazibire ko haba ubundi bwicanyi.

Yibuka ivyabaye muri jenoside uwo mukecuru yavuze ati:"Naguma mvuga nti nibapfa nta kundi nanje ndapfa, naho nari kumenya uwubikora sinari gushobora kumutangira."

'Bariyimbira ibinogo babahambamwo'

Ivyumba bibiri bito bito biri mu kigwati ca Musamo, vyabaye vyihuta ahantu abatutsi binyegeza, abarundi hamwe n'abazungu batatu barahinyegeje mu gihe ca jenoside.

Bivugwa ko hari imigwi y'abantu yaguma yinyegeje musi y'igitanda no bindi bice vyinyegeje mu nzu.

Abandi bavuga ko yari yabimbiye ibinogo vyo kubahisha.

Ahavuye isanamu, Jean Pierre Bucyensenge

Insiguro y'isanamu,

Karuhimbi ari kumwe n'umugabo w'umuzungu yarokoye muri jenoside

Avuga ko bamwe bari abana yatoye abavyeyi babo bamaze kubica.

Nk'uko imyaka yiwe ata n'umwe yari ayizi, ni na ko mu nzu yiwe ata muntu azi abantu yayinyegejemwo.

Karuhimbi yabwiye umumenyeshamakuru wo mu Rwanda Jean Pierre Bucyensenge mu kwibuka imyaka 20 iheze habaye jenoside ko "Inkoho yonyene ya Zura yari ugutera ubwoba abicanyi ko azobaroga n'imiryango yabo."

Hassan Habiyakare avuga ko abantu batinye uburozi akaba ari co kintu conyene uwo mukecuru yakoresheje kandi akaba avyibuka neza, 'hari umuntu yari afise ubwoba bwo kurokorwa n'umurozi'.

Zura yabwiye abasirikare b'abahutu ko uwugerageza kwinjira mu nzu yiwe ko bihurira n'ijambo ry'Imana. Baragize ubwoba gushika aho bumva ko barusimvye.

Karuhimbi na we ubwiwe arasigura ingene yakora uko ashoboye kugira aronke uburyo bwo gutera ubwoba abo bicanyi.

Igabisha ryiwe ryarakoze akazi gakomeye.

Inyuma ya jenoside mu kwezi kw'indwi, abatutsi barinjiye i Kigali batana mu mitwe n'interahamwe.

Umuntu wese yasavye Karuhimbi aho yinyegeza, bigashaka kumugirako ingaruka mbi, bose bararusimvye.

Ubuzima bwarabandanije ari na ko yari agandariye abana biwe bapfiriye muri ubwo bwicanyi, aho bivugwa ko umukobwa wiwe yahawe ishano.

Hamwe no kuba rurangiranwa kubera uburozi, ntiyigeze aba umurozi na gato.

Mu 2014 yabwiye Bucyensenge ati:"Nemera ko hari Imana imwe, amayeri yo gukoresha izindi nguvu yarazikoresheje mu kugira arokore abantu."

"Jewe si ndi umupfumu canke umurozi."

Mu 2006 uwo mukecuru yarahawe ikidari co kugwana jenoside. Ico kidali camuhaye akaryo ko gusigura ingene yakijije abandi bantu 50 mu myaka y'imbere.

Ikidari ciwe yarara aciseguje

Uko Karuhimbi abivuga mu bwicanyi bw'iyo migwi ibiri mu 1959, yarahanuye umupfasoni umwe w'umututsi yari afise umwana w'imyaka ibiri gukura ubuyeye yari yambaye mw'izosi akabushira mu mutwe w'umwana wiwe.

Ivyo yabimubwiye kubera ico gihe bariko barica abana b'abahungu, mu gihe rero iyo mishatsi y'uwo mwana yaboneka ipfungishijwe ubuyeye, vyagaragara ko ari umukobwa.

Ahavuye isanamu, JP Bucyensenge

Insiguro y'isanamu,

Zura Karuhimbi yaguma yambaye ikidari ciwe umwanya wose

Uwo mwana yararusimvye mu nyuma ni we muhungu yamuhaye ico kidari, ari we prezida Paul Kagame.

Karuhimbi ntiyigeze amenza icabaye ku bandi bantu yigeze gufasha.

Insiguro y'isanamu,

Paul Kagame ni we yari arongoye abagwanyi b'abatutsi mu guhagarika jenoside mu nyuma aba prezida mu mwaka wa 2000.

Umudari yahawe na prezida Kagame mu 2006 kabaye agashimwe gakomeye kuri we.

Yaguma awambaye umwanya wose akanawubika musi y'umusego agiye kuryama.

Abigeze kumubona, baguma banyotewe inkuru z'uwo mupfasoni w'umuhutukazi, yahevye vyose kugira akize abantu.

Bucyensenge yabwiye BBC ati:"Uyu mupfasoni yarigerejeko mu kurokora ubuzima bw'abandi.

"Inkuru z'ubuzima bwiwe zirerekana ingene umuntu ashobora kugira ubuntu no mihe bikomeye."