Asize amarira mu bakunzi biwe
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Asize amarira mu bakunzi biwe muri Afrika no mw'isi

Mtukudzi yavuga ati "ndirimba kuko nzi ko ari uburyo busanura imitima y'abantu".

Inkuru mushikirijwe na Audace Machado