Igihembo ca Komla Dumor 2019, kirondera umunyamakuru mwiza muri Afrika

Komla Dumor

BBC iriko irondera umunyamakuru aheta abandi mw'itangazamakuru ryo muri Afrika, azogenerwa igihembo citiriwe umuhisi Komla Dumor :'BBC World News Komla Dumor Award' gitangwa buri mwaka, ku ncuro ya gatanu.

Abanyamakuru baturuka hirya no hino ku mugabane wa Afrika, muratumiwe kugerageza amahirwe yanyu kuri kino gihembo gifise intumbero yo kugaragaza ingabirano z'abanyamakuru ba Afrika.

Uwuzogitsindira, azomarana amezi atatu na BBC ku cicaro cayo i London, yiga ubuhinga bushasha yongere n'ubumenyi mw'itangazamakuru.

Igihe co kubisaba kizorangirana no kuwa 26/02/2019, mu gicugu, isaha 23:59 (GMT) kw'isaha mpuzamakungu.

Iki gihembo cashizweho mu ntumbero yo gutera iteka uwari umunyamakuru adasanzwe, umuhisi Komla Dumor, yatangaza amakuru kuri BBC World News, yitavye Imana afise imyaka 41 mu 2014.

Igihembo c'uyu munyamakuru yaturuka muri Ghana, uyu mwaka ihiganwa ryaco ryatangurijwe Lagos muri Nigeria.

Iki gihembo kizohabwa umunyamakuru aheta abandi, akorera kandi aba muri Afrika, asanzwe afise ubushobozi mu buhinga bw'itangazamakuru, azi kuyavuga neza kandi afise ingabirano idasanzwe mu gutangaza amakuru yo muri Afrika, akaba afise n'umwete n'indoto za kazoza zo kuzoba intashikirwa muri uwo mwuga.

Uretse gukorera ku cicaro c'i London amezi atatu, uwuzotsindira ako gashimwe azoronka amahirwe yo kuja muri Afrika gukorerayo inkuru, iyo nkuru yiwe ayisangize ku mugabane wose no kw'isi.

Abamaze gutsindira igihembo:

  • 2015: Nancy Kacungira ava muri Uganda
  • 2016: Didi Akinyelure ava muri Nigeria
  • 2017: Amina Yuguda ava muri Nigeria
  • 2018: Waihiga Mwaura ava muri Kenya

Umunyamakuru aturuka muri kenya Waihiga Mwaura yatsindiye ico gihembo mu mwaka uheze, yakoreye inkuru yiwe muri Togo, yari yerekeye umugambi wakozwe n' urwaruka ruhingura ibikoresho vy'itumatumanako vyatawe, bigakoreshwa nka robot canke amamashini abumba mw'iforoma ya 3D .

Waihiga yavuze ko uwo ariwe wese yashobora kwumva ko "Komla yiyumvamwo inkuru za Afrika mu buryo yazivuga".

Mwaura yagize ati: "Ishaka rya Komla ryo guhindura ishusho ya Afrika mu makungu, niryo ryatumye aboneka mu bandi banyamakuru benshi".

Gukorana na bagenzi ba Komla vyanfashije gukomeza isemo mu gikorwa ciwe kidasanzwe

Waihiga Mwaura, yatsindiye igihembo ca Komla Dumor mu 2018

Uyu munyamakuru yatsindiye igihembo ca Komla Dumor umwaka uheze, ngo yabonye ko gukorana n'abakoranye na Komla Dumor mu buryo bwa hafi, vyamufashije kubandanya igikorwa uyu munyamakuru w'intashikirwa yatanguye, akaba ngo yifuza kubona abanyamakuru ba Afrika benshi b'igihagararo nk'ica Komla bashobora gushikiriza amakuru ya Afrika ku bitangazamakuru bitandukanye vyo hirya no hino kw'isi.

Waihiga azoja mu gikorwa co gutanguza igihembo c'uyu mwaka 2019, aho azorongora ikiganiro kuri BBC World Service cerekeye inguvu z'urwaruka rwa Nigeria mu matora yimirije.

Mw'ijambo yashikirije imbere yo gutanguza ikiringo co guhiganirwa igihembo c'uyu mwaka, umukuru w'ibiganiro vya BBC World Service, Jamie Angus, yavuze ati:

"Mu bihe tugezemwo, aho itangazamakuru ridahengamye, rifatiye ku vyabaye, ari ryo shingiro ry'ivyo dukora, ni ngombwa kurondera abanyamakuru bazi neza, batahura kandi bashobora gusobanurira isi, inkuru zo ku mugabane wa Afrika, kugirango dutange isura igaragaza mu buryo bwuzuye, ibiba kuri uwo mugabane".

" Abatsindiye ico gihembo bose imbere, berekanye ubumenyi budasanzwe, bazana n'itoto mu buryo bwo gukora kugirango abadukurikira ku mugabane wa Afrika bakomeze kuba benshi"

"Turanezerejwe no gukomeza iragi rya Komla Dumor kandi twiteze kubona uwundi munyamakuru w'intashikirwa avuye ku mugabane wa Afrika"

  • Ushobora kandi gusangiza abandi uciye ku mbuga hwaniro koresha akajambo ko gushimangira (hashtag) #BBCKomlaAward.