Aba ba nye Kenya bahujwe n'indwara imwe
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Aba bakobwa b'aba nye Kenya bahujwe n'iyi ndwara

Iyi ndwara ituma umubiri umenga wababaguritse, ariko nt'ibuza abantu kubandanya ubuzima bwabo kandi ntiyandukira.