Mu masanamu: Inzu y'umunyatugenegene w'umunye Kenya, Khadambi Asalache

Muri koridoro y'inzu ya Asalache Uwufise ububasha kw’isanamu National Trust Images/Robin Forster

Imbere y'inzu udashobora kwibazako ikintu kidasanzwe mu bumanuko bwa London hari iragi rihimbaye ry'umugabo adasanzwe.

Imbere mu nzu hapfukiriwe n'ibintu bikoze mu mbaho birimwo ibicapo vyisunga umuco w'Icarabu, Ikinyafrika hamwe n'Icongereza, kandi vyose vyakozwe n'intoke n'uwahoze ari nyene iyo nzu, umwanditsi akaba n'umukozi wa leta, Khadambi Asalache.

Asalache yavukiye muri Kenya, se akaba yari umutware, yiga ivy'inyubako i Nairobi hamwe n'utugenegene i Roma, Geneve na Vienne.

Yaranditse ibitito hamwe n'ibitabo, kandi nyuma yo gukorera BBC Africa igihe gito, yaronse akazi mu kigega c'Ubwongereza.

Mu 1981, yimukiye mu nzu yari igeze aho umwansi ashaka, ku nimero 575 Wandsworth Road.

Ahuye n'ikibazo c'urubobe ku ruhome cananiranye, yaciye afata ingingo yo kuhapfukira, akora kimwe mu bicapo vya mbere. Nyuma y'imyaka mirongo ibiri, yari agikora ico gikorwa.

Ikibanza co mu mbere c'inzu ya Asalache Uwufise ububasha kw’isanamu National Trust Images/Robin Forster
Presentational white space

Iyi nzu iheruka guhinduka inzu ndangakahise nshasha ya London, irabwa n'ishirahamwe ryishinze kubungabunga ibibanza nk'ivyo, National Trust.

Laura Hussey wo muri iryo shirahamwe yabwiye BBC ati: "Nibaza yuko iyi nzu yerekana vy'ukuri ubushobozi buri mu kwitangira igikorwa kw'umuntu, hamwe n'ico ushobora gushikako wihaye umwanya ugashiramwo n'urukundo."

Kimwe mu bicap ucegereye cane Uwufise ububasha kw’isanamu National Trust Images/Cristian Barnett

Ibikoresho vyifashishijwe muri iki gikorwa vyatoraguwe mw'iyarara. Asalache yakoresheje urukero rutoyi mu guha ubuzima bushasha imiryango n'udusandugu vyatawe.

Urukero rutoyi Uwufise ububasha kw’isanamu National Trust Images/Cristian Barnett

Mu nzu imbere hari ivyibutso vy'ingendo za Asalache...

Mantelpiece, Asalache house Uwufise ububasha kw’isanamu National Trust Images/Robin Forster

... hamwe n'ibimwibutsa ingendo zo hafi yo muhira, mu nyubakwa iberamo inkinamico.

Mu bwogero mu nzu ya Asalache Uwufise ububasha kw’isanamu BBC/Janet Ball

Hari n'urutororokane rw'ibihinguye mw'ibumba vy'Abongereza.

Urucaniro Uwufise ububasha kw’isanamu National Trust Images/Cristian Barnett

Asalache yaryamiye ukuboko kw'abagabo mu 2006. Inzu yiwe yayisigiye ishirahamwe National Trust ariko nta nsiguro yasize y'icatumye akora ubwo bugenegene. Rero inyuma yo hanze h'inzu hasanzwe cane kuri nimero 575 ibarabara Wandsworth Road...

Khadambi Asalache's house - seen from the street

... isi idasanzwe ya Khadambi Asalache irabandanya kubaho, irindiriye uwuzoyiha insiguro.

Khadambi Asalache Uwufise ububasha kw’isanamu Gered Mankowitz

Amasanamu yatanzwe na National Trust hamwe na Janet Ball wo muri BBC.

Ibindi bisa n’ibi