Kuvuga ku bijanye n'ukugorora amabere ni 'nkenerwa mu mashure'

Abakobwa bamwe bategekwa kwiboha cane mu gikiriza

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Abakobwa bamwe bategekwa kwiboha cane mu gikiriza

Ihuriro ry'abigisha bo mu Bwongereza rivuga ko gukangurira abantu ivyerekeye ukugorora amabere y'abigeme vyoba kimwe mu bitegerezwa kuvugwa kugira ngo bakingire abana b'abigeme.

Muri uwo mugirwa, ibikiriza vy'abigeme biragororwa hakoreshejwe ibikoresho bishushe mu ntumbero y'ukubabuza kumera amabere kugira ngo abahungu ntibabirukire.

Umushingamateka Nicky Morgan wo mu mugambwe w'abadashaka ko ibintu bihinduka (Conservative Party) avuga ko abigisha bakwiye guhabwa inyigisho kubera bafise "uruhara runini".

Ibiro vy'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bivuga ko abigisha bategerezwa kubimenyesha iyo hari ivyo biketse.

"Kinaya" ni umwe mu bigeme bakorewe uwo mugirwa - izina ryiwe ryahinduwe - akaba aba mu gihugu c'Ubwongereza.

Umuryango wiwe ukomoka mu karere ka Afrika y'uburengero, akavuga ko yakorewe uwo mugirwa afise imyaka 10.

Avuga ko nyina wiwe yamubwiye ati: "Ni ntayagorora, abagabo bazoca batangura kukwiruka inyuma kugira ngo uryamane nabo".

Bikorwa cane cane na ba nyina, aho bafata ibuye canke ikiyiko bakagishusha ku muriro, hanyuma bakagifyondafyondesha ibere.

Uwo mugirwa ushobora kumara amezi n'amezi.

Kinaya avuga ko ingaruka z'uwo mugirwa zidashobora guhera.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Ibibuye bishushe rimwe na rimwe birakoreshwa muri uwo mugirwa wo kugorora amabere

Avuga ati: "Nta n'uko wemerewe kwitabariza. Urinze uvuza induru, baca bavuga ngo urateje urubwa umuryango, ngo nturi 'umukobwa arinda'".

Kinaya ubu arakuze akaba afise abana b'abakobwa.

Mu gihe umukobwa mukuru yari ashikanye imyaka 10, nyina wiwe yaramumusavye ngo amugorore amabere.

Yishuye ati: "Oya, oya, oya! Nta mwana wanje azokorerwa ivyo nakorewe kuko n'ubu ndacahahamutse".

Kuva ubwo, yaciye yimuka ava mu muryango, kuko yibaza ko abakobwa biwe bashobora kugororwa amabere we atabishaka".

Hari amakuru avuga ko mu gihugu c'Ubwongereza hoba ari abigeme bababa 1000 bakorewe uwo mugirwa.

Umwe muri bo yabwiye ikiganiro Victoria Derbyshire ca BBC ko yagiye kumenya ko kugororwa amabere ari ibintu bibi cane abonye ko umubiri wiwe utameze nk'uw'abandi bigana mu gihe bari mu cigwa c'ukwinonora imitsi.

'Birababaje'

Skip Podcast and continue reading
Podcast
Ikiganiro cy’abagore

Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango

Inkurikirane

End of Podcast

Avuga ko yabikorewe na mukuruwe mu gihe yari afise imyaka umunani y'amavuko, ariko ko abigisha batigeze bamenya na kimwe gushika aho yikumiriye, adashaka kuja mu cigwa co kwinonora imitsi.

Avuga ati: "Iyo abigisha baza kuba babizi, iyo baba barigishijwe, kumbure bari kumfasha mu gihe nariko ndakura".

Uwundi mukenyezi nawe, Simone, yabwiye ikiganiro Victoria Derbyshire ko yakorewe uwo mugirwa afise imyaka 13.

Avuga ko amaze gukura akavyarana umwana n'umugabo bamurongojeko ku nguvu, ingaruka zaciye zitangura kwibonekeza.

Avuga ati: "Iyo hageze kwonsa, ndababara cane nk'uko umengo harimwo ipfundo".

"Biboneka nk'uko umengo imitsi imwe imwe yacitse".

Avuga kandi ko, nk'uko bigenda ku bandi bakobwa, yategetswe kwambara umukanda akiboha cane rwose mu gikiriza, kugira ngo azibire amabere yiwe gusumba - ivyamutumye agira ingorane z'uguhema.

Kiri Tunks, umwe mu barongoye ihuriro ry'abigisha, asaba ko abakora mu mashure, cane cane abigisha b'ivyigwa vy'ukwinonora imitsi, bokwigishwa ingene bashobora gutora uwakorewe uwo mugirwa.

Yipfuza ko vyokwigishwa nka kimwe mu bigize icigwa kijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza vyigishwa mu mashure.

Kubw'umupfasoni Morgan, ibintu nk'ivyo vy'ukugorora amabere vyotegerejwe "kwigwa, kurwanywa, kuvugwa hanyuma bigahagarikwa".