Nusrat Jahan Rafi, umwigeme wo muri Bangladesh yaturiwe gushika arapfa kubera yitwariye uwamuhohoteye

Nusrat Jahan Rafi

Ahavuye isanamu, family handout

Nusrat Jahan Rafi bamusutseko peterori baca baramuturira kw'ishure yigako mu gihugu ca Bangladesh. Hari haciye indwi hafi zibiri yitwariye umuyobozi w'iryo shure yaboneka ko yashaka kumushurashuza ku nguvu.

Kwubahuka kwiyamiriza ikubagurwa rifatiye ku gitsina, urupfu rwiwe iminsi itanu inyuma y'aho atuririwe n'ibindi vyose vyashitse muri ico gihe, vyarababaje abanyagihugu ba Bangladesh, baranabona ukungene abakorerwa amabi afatiye ku gitsina bahohoterwa muri ico gihugu co muri Aziya y'ubumanuko.

Nusrat yari afise imyaka 19 akaba yari yavukiye mu karere ka Feni kari ku birometero 160 uvuye ku mugwa mukuru Dhaka.

Yiga kw'ishure rya ki isilamu bita madrassa. Ku wa 27 z'ukwa gatatu uno mwaka, yavuze ko umuyobozi w'iryo shure yamuhamagaye mu biro iwe aca atangura kumukuyakuya mu buryo butabereye. Imbere y'uko ashika kw'ihangiro, Nustrat yaciye yiruka.

Abigeme n'abakenyezi benshi muri Bangladesh bashima kugira ibanga amabi abashikira y'ikubagurwa rifatiye ku gitsina batinya kumaramazwa mu miryango yabo no mu kibano.

Icatandukanije Nustrat Jahan n'abandi, si uko yubahutse kubimenyesha - yagiye kwitwara ku gipolisi abifashijwemwo n'umuryango wiwe kuri uwo munsi ivyo biba.

Ku biro vy'igipolisi muri ako gace, yarashikirije ingene vyagenze. Mu bisanzwe yategerezwa kworoherezwa kugira ngo ashobore gushikiriza ivyamushikiye. Ariko aho kworoherezwa, umupolisi yariko arakora yamufashe amasanamu y'ireresi na telephone yiwe mu gihe yariko aravuga ingene vyagenze.

Skip Podcast and continue reading
Podcast
Ikiganiro cy’abagore

Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango

Inkurikirane

End of Podcast

Muri iyo reresi, Nustrat aboneka ko yagize ubwoba aca agerageza kwipfuka mu maso n'ibiganza. Uyo mupolisi yumvikana amubwira ngo "nta ngorane ihari", amusaba ko yokwipfukura mu maso. Iyo videwo mu nyuma yagiye gukwiragizwa ku mbuga hwaniro.

Nusrat Jahan Rafi yava mu muryango ugendera ku vyiyumviro bidashigikiye impinduka (conservateur).

Ku mwigeme nk'uyo, gushengeza uwamukoreye vya mfura mbi, bishobora kumugirira ingaruka mbi. Kenshi na kenshi, abavyubahutse bacibwa imanza mu kibano, bagahohoterwa imbonankubone canke biciye ku mbuga ngurukanabumenyi, rimwe na rimwe mbere akanababarizwa ubuzima. Nustrat ivyo vyose yarabibonye.

Ku wa 27 z'ukwa gatatu amaze kuja kwitwara ku gipolisi, uyo muyobozi yarahagaritswe. Inyuma y'aho Nustrat ntiyorohewe. Akarwi k'abantu kariyegeranije kagira imyiyerekano gasaba ko uyo muyobozi arekurwa.

Iyo myiyerekano yateguwe n'abahungu babiri b'abanyeshure, bikavugwa ko hari n'abanyepolitike muri ako gace bayitavye. Abantu baciye batangura kwiyamiriza Nustrat. Umuryango wiwe ukamenyesha ko waciye utangura kugira amakenga ku mutekano wiwe.

Ariko ivyo ntivyabujije Nusrat gusubira kw'ishure kugira akore ibibazo kw'igenekerezo rya 6 z'uku kwezi kwa kane, inyuma y'iminsi 11 akorewe ico caha.

Mahmudul Hasan Noman, musaza wa Nusrat, avuga ati: "Naragerageje guherekeza mushikanje kwiga ngerageza n'ukwinjira muri iryo shure, ariko baciye bampagarika banyankira kwinjira".

Ahavuye isanamu, Shahadat Hossain

Insiguro y'isanamu,

Musaza wa Nusrat ariko aririra mushikiwe

"Iyo nshobora kwinjira, ikintu nk'iki nticari gushikira mushikanje".

Nk'uko Nusrat abivuga, umukobwa mugenziwe w'umunyeshure yamuduganye ku gisenge c'ishure, amubwira ko hari umwe mu bagenzi yariko arakubitwa.

Nusrat amaze gushika ku gisenge, yaciye azungurukwa n'abantu bane canke batanu, bari bambaye imyitwikiro mu maso, batangura kumutera ubwoba bamutegeka gufutisha urubanza yari yashinze yitwarira umuyobozi. Amaze kwanka, baciye bamuturira.

Umukuru w'ibiro bijejwe igendereza mu gipolisi, Banaj Kumar Majumder, avuga ko abo bicanyi bashatse "kwerekana ko bisa n'uko yiyahuye". Izo nteguro zabo zagiye gupfa inyuma y'aho Nusrat atabariwe bamaze guhunga. Yarashoboye kuvuga ingene vyagenze imbere y'uko asandaba.

Bwana Majumder yabwiye BBC ati: "Umwe muri abo bicanyi yari yamufatiye umutwe hasi n'amaboko, bituma ipeterori itahashika, ari naco gituma umutwe utahiye".

Ariko Nusrat amaze gushikanwa kw'ivuriro ry'aho hantu, abaganga basanze yahiye gushika ku bice 80 kw'ijana. Baciye bamurungika ku bitaro vy'ishure kaminuza vyo mu gisagara ca Dhaka kuko batashobora kumuvura.

Mu gihe yari muri rusehabaniha, kubera yatinya ko atashobora kurokoka, yarifashe ijwi akoresheje telephone ngendanwa ya musazawe.

Muri iryo jwi ushobora kwumva aya majambo ngo "mwigisha yarankuyakuye, nzorwanya iki kibi gushika umunsi nzopfa".

Yarashoboye kandi kumenya ko bamwe mubamuteye bari abanyeshure kuri madrassa.

Amakuru yavuga ku magara ya Nusrat yarakwiragiye mu binyamakuru vyo muri Bangladesh. Kw'igenekerezo rya 10, niho yasandaba. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baritavye ifubwa ryiwe i Feni.

Ahavuye isanamu, Shahadat Hossain

Insiguro y'isanamu,

Abantu batari bake bagize imyiyerekano biyamiriza igandagurwa rya Nusrat

Kuva ico gihe, igipolisi kiramaze guhagarika abantu bashika 15, indwi muri bo bagirizwa ko bagize uruhara muri ubwo bwicanyi.

Muri abo bahagaritswe kandi harimwo abanyeshure babiri b'abahungu bari bateguye imyiyerekano y'ugushigikira uyo muyobozi agipfunzwe. Umupolisi yafashe amasanamu ya Nusrat mu gihe yariko arashikiriza ingene yakubaguwe, yarirukanywe mu kazi kiwe atwarwa mu kindi gisata.

Umushikiranganji wa mbere, Sheikh Hasina, yarabonanye n'umuryango wa Nusrat awemerera ko uwagize uruhara wese muri ubwo bwicanyi azotegerezwa kurengutswa mu butungane. Yavuze ati:" Nta n'umwe mu bagize uruhara atazoshikanwa imbere y'ubutungane".

Urupfu rwa Nusrat rwatumye haba imyiyerekano, abantu ibihumbi n'ibihumbi nabo baca ku mbuga hwaniro berekana akababaro kabo kuri urwo rupfu n'ingene abakorewe vya mfura mbi bafatwa muri Bangladesh.

Aciye ku rubuga rwa Facebook rwa BBC, Anowar Sheikh yanditse ati: "Abigeme benshi ntibubahuka kwiyamiriza iryo hohotera kubera batinya ibintu nk'ivyo. Imyitwikiro, eka n'amakanzu akozwe mu vyuma, ntibishobora guhagarika abafata ku nguvu".

Lopa Hossain yanditse kuri Facebook yiwe ati: "Mu buzima bwanje bwose, namye nipfuza kuvyara umukobwa, ariko ubu ndatinya. Kuvyara umukobwa muri kino gihugu, n'ukwishira mu bibazo n'ingorane".

Ishirahamwe riharanira agateka k'abakenyezi, Bangladesh Mahila Parishad, rimenyesha ko mu mwaka wa 2018 abantu 940 muri ico gihugu bafashwe ku nguvu. Ariko abashakashatsi bavuga ko igitigiri gishobora kuba ari kinini gusumba.

Ahavuye isanamu, NurPhoto/Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Imyiyerekano yaratunganijwe i Dhaka no mu gace ka Feni aho Nusrat yavuka

Salma Ali, umunyamategeko aharanira agateka ka zina muntu yahoze kandi arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi b'abahinga mu mategeko, Women Lawyers' Association, avuga ati: "Iyo umukenyezi agerageje gutaka ubutungane mu gihe yafashwe ku nguvu, arakubagurwa. Urubanza rumara imyaka n'iyindi, akamaramazwa mu kibano, igipolisi naco ntigishake gukora amatohoza".

"Ivyo bituma uwakorewe ayo mabi ataja kwitwara. Impera n'imperuka, ababikoze ntibahanwa bigatuma babandanya bakora ikibi nk'ico. Eka n'abandi ntibatinya gukora icaha nk'ico".

Ubu abantu baribaza bati: Kubera iki ivyashikiye Nusrat vyagiye guhagurukirwa amaze guterwa? None urwo rubanza rurashobora gutuma abantu bafata iyindi ntumbero ku bijanye n'ikubagurwa rifatiye ku gitsina muri Bangladesh?

Mu mwaka wa 2009, sentare nkuru y'igihugu yarasohoye itegeko ko hugururwa ibiro bijejwe ikubagurwa rifatiye ku gitsina mu mashure kugira ngo abanyeshure bashobore gushengeza ababibakorera, ariko ni amashure make yashoboye kubikora. Abarwanira agateka ka muntu bariko basaba ko iryo tegeko ryoja mu ngiro kugira ngo abanyeshure bakingirwe.

Porofeseri Kaberi Gayen, umwigisha wo kuri kaminuza ya Dhaka, avuga ati: "Ivyabaye vyaratubabaje, ariko nk'uko twabibonye muri kahise, bizogenda vyibagirwa uko umwanya uzogenda. Sinibaza ko hari ikintu kinini kizohinduka inyuma y'ibi. Reka turabe ko hari ico ubutungane buzokora".

Avuga ko hakenewe impinduka mu mitwe y'abantu no muvyo gukurikiza amategeko. Avuga kandi ko abantu bakwiye kwigishwa ibijanye n'ihohotera rifatira ku gitsina kuva ku bana batoya bo mu mashure.

Avuga ati: "Bategerezwa kwigishwa ikibereye n'ikitabereye ku vyerekeye ikibazo kijanye n'ihohotera rifatiye ku gitsina".