Game of Thrones: Ibiringo 5 vya kahise vyavuyemwo ivyiyumviro vya firime ikunzwe cane kw'isi

George R.R. Martin (hagati) yifotoza hamwe n'abakina muri 'Game of Thrones'

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

George R.R. Martin (hagati) yakuye iciyumviro ku vyabaye muri kahise mu kwandika bimwe mu biringo bikuru vya Game of Thrones

Game of Thrones, urukurikirane rwa firime zica kuri tereviziyo HBO, ubu rugeze ku kiringo ca munani, zikaba zifatwa nk'iza mbere zikunzwe cane mw'isi mu zivuga ku bintu bitabayeho vy'ukuri.

Igice ca mbere cuguruye iki kiriungo c'umunani, cerekanywe kuwa 14/04 /2019, carabwe na miriyoni icumi n'indwi muri Leta zunze Ubumwe za Amerika.

HBO ikamenyesha ko iki gitigiri kitari bwaboneke na rimwe.

Ariko naho mu vyo firime ivuga harimwo ibitabayeho nka za maji n'ibisizimwe, ibikinwa muri urwo rukurikirane rwa firime hari igihe biba bitari kure y'ivyabaye nk'uko abaziraba bavyibaza.

Game of Thrones (canke GoT) ni firime yakinywe bafatiye ku gitabo canditswe na George R.R. Martin - ari nawe asanzwe yandika urwo rukurikirane rwa firime.

Yarigeze kuvuga uko yafatiye ku vyabaye mu kwandika kwiwe.

Yabwiye ikinyamakuru 'The Guardian' mu kwezi kwa cumi na rimwe umwaka uheze, ko yamye akunda ivya kahise.

Ariko rero ngo ivyo atakunze gukurikirana cane ni 'ibijanye no kwihweza ibifatiye ku butunzi n'imibano canke imico, ubwicanyi n'ubuhemu, n'ibindi bizana uburyohe mu gikino'.

Ibi ni ibintu bitanu mu vyafatiweko n'umwanditsi wa 'Game of Thrones' mu bice vyayo vyakunzwe:

1. Intambara 'war of roses'

'War of roses' rwari urusobangane rw'intambara n'amatati y'abapfa intebe y'ubwami bw'Ubwongereza mu kinjana ca cumi na gatanu.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Urupfu rw'umwami Richard III mu ntambara ya Bosworth rwabaye intango y'igice c'igikino ca Wars of the Roses (Intambara y'Amaroza) muri Game of Thrones.

Ni intambara yarwanywe hagati y'ikirimba ca Lancaster n'ikirimba ca York - ibice bibiri bikeba vyakomoka mu nda ya Plantagenets, umuryango w'ubwami wayoboye Ubwonegerza mu kiringo c'imyaka amajana atatu.

Izo ntambara zarasobanuwe neza mu gitabo 'Plantagenet' cari kigizwe n'ibitabo bine, casohowe n'umwanditsi yanonosoye ivya kahise B. Costain.

Martin yavuze kenshi ko akunda ibikorwa vy'uwo mwanditsi Costain, kandi usanga hari ibivugwa muri 'Wars of the Roses' bishusha n'ibikinwa mu ntambara hagati y'imiryango ya Lannister na Stark bapfa umugabane wiswe Westeros muri 'Game of Thrones'.

2. Guca imanza hakoreshejwe ingwano

Mu kiringo ca mbere c'urukurikirane rwa firime za 'Game of Thrones', Tyrion Lannister (akinwa n'Umunyamerika Peter Dinklage) aregwa ko yishe umutware Lord Jon Arryn.

Ariko yikurako igihano mu gusaba "uwo borwana" mu gishingo c'urubanza.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Kera mu bihugu vya Bulaya, ingwano zo ku nama zashobora kuba inzira yo gukemura amatati.

Lannister yategetse uwumurindira umutekano kurwana kugirango amucungure.

N'ubwo ivyo umwanditsi ata nkeka ko yavyikuriye mu mutwe, guhuza abantu babiri bakarwana, vyarakoreshwa kera mu bihugu vya Bulaya mu gishingo c'urubanza, mu kwuzuriza abantu.

Impande zifitanye amatati zashobora kugerera abarwanyi bagatana mu mitwe, uwuneshejwe akaba atsinzwe.

Ariko rero bitandukanye n'ibikinwa muri 'Game of Thrones', kuko ayo matati kera ntiyama arangizwa n'uko hagize umuntu apfa, ahubwo zahera uwuneshejwe asemereye akemera ko yarushijwe.

3. "Red wedding" canke "black dinner"?

Habaye ibintu bikomeye kandi bitari vyitezwe na gato mu kiringo kigira gatatu c'urukurikirane rw'ama firime ya 'Game of Thrones', aho abakinyi batatu bose bapfira muri firime imwe.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Umwami James II yari afise imyaka 10 igihe ca "Black Dinner" mu 1440, ariko yatwaye imyaka mirongo ibiri.

Skip Podcast and continue reading
Podcast
Ikiganiro cy’abagore

Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango

Inkurikirane

End of Podcast

Robb Stark, nyina wiwe Catelyn hamwe n'uwo yari areheje yari amaze gutwara inda akiri umugeni Talisa, bose biciwe hamwe bariko barasangira inzimano.

N'aha nyene Martin yakuye iciyumviro ku vyabaye, mu kwandika iki gice kizwi nka "The Red Wedding".

Aha yariko yibutsa ivya "The Black Dinner".

Iri ni izina ryahawe ibintu vyabaye mu myaka ya 1440, igihe umwami James II yatumira umuganwa w'intara ya Douglas na murumunawe, bompi bava mu muryango umwe mu yari ikomeye cane mu gihugu, hanyuma bagacibwa imitwe inyuma y'inzimano.

'Amakuru avuga kuri kahise agaragaza ko umuntu yashize umutwe w'ingurube yo mw'ishamba kumeza. Ikimenyetso c'urupfu. Umuganwa na murumunawe bajanywe ku munara bacibwa amazosi, n'ubwo umwami yari yatakamvye ngo ntibicwe', nk'uko Martin yabibwiye ikinyamakuru EW.

4. 'Uruhome rw'ibarafu'

Muri 'Game of Thrones', uruhome ruboneka nk'umukingo wubatse neza cane kandi mure mure, ureha na km 500, uri ku rugabano rw'ubwami indwi bwa Westeros amahera mu buraruko.

Urwo ruhome rubakingira ibitero vy'abanyamahanga, rufise uburebure bwa metero 200.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Ibice vy'uruhome Hadrian zahagaze kuva mu kinjana ca kabiri

Urwo ruhome rukingiwe umutekano na 'Night's Watch', umugwi w'intwari ari nawo Jon Snow, umwe mu bakinyi b'iyo firime bazwi cane, asanzwe arimwo.

Iki ni ikindi ciyumviro cafatiye ku vyabayeho muri kahise, ku ruhome rwa Hadrian.

Rwubatswe mu kinjana ca kabiri mu ntumbero yo gukingira igice c'Ubwongereza cegukira ingoma y'Abaroma, kugira ntihaterwe n'ayandi moko y'Abongereza yo mu buraruko, atari bwigarurirwe n'umwami w'abami Hadrian yayobora ingoma y'Abaroma.

Uru ruhome rwabaye kimwe mu bimenyetso bikomeye vyaranze aho ubwami bwa kera bw'Abaroma bwagera.

Ibisigarira vy'urwari uruhome rw'igitangaza, rwagera ku km 117, biracaboneka kandi bimaze kugenderwa na miliyoni z'abantu mu myaka iharurwa mu miringo, barimwo George R.R na Martin muri za 1980.

Uyu mwanditsi w'Umunyamerika yabwiye ikinyamakuru Rolling Stone ati: "Nari nagiye kuramutsa umugenzi mu Bwongereza, hanyuma anjana kuraba uruhome rwa Hadrian.

Ati "nakomeje kwibaza ukwo vyari bimeze ku musirikare w'Umuroma yamara iminsi yitegereza akarere ahagaze kuri iyo misozi".

5. "Ikamba y'izahabu"

Mu mpera y'ikiringo ca mbere c'urukurikirane rwa 'Game of Thrones', uwari kuba umwami wa Westeros, Viserys Targaryen, asaba umukuru w'abarwanyi Khal Drogo, abasirikare yemeye, ko baguza na mushiki wa Targaryen, Daenerys, akamubera umugore.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Umuhinga mu vya kahise ku ngoma y'Abaromani, Eutropius, yanditse ko umwami w'abami Valerian yaramijwe izahabu yashonze

Mu gihe akibikora, Viseys afatira inkota ku nda ya mushikiwe, yibungenze.

Drogo, yemera guha Viserys 'ikamba y'izahabu abantu bakwiye kujugumira bakozeko'.

Ariko icafatwa nk'ingabire' cabaye umutego: inyuma yo kwambura Viserys inkota no kumuboha, Drogo yayongeje umushipi wa zahabu, n'ibitako vy'amapete yiwe mu rwavya, araheza 'yambika' iryo kamba ry'umuriro w'umushashagi wa zahabu' Viserys mu kuwumusuka mu mutwe, aramwica.

Hari ibisa n'ivyo vyabaye ku gihe c'Abaromani ku ntwaro y'umwami w'abami Valerian mu 260 imbere y'ivuka rya Christu.

Flavius Eutropius, yari umuhinga wa kahise w'Umuromani mu kinjana ca kane, yanditse ko igihe yafatwa n'abasirikare b'aba Perse, uwo mwami w'abami yategetswe kumira umuriro w'ivyuma vyayongejwe.

Ariko iki ni kimwe muri vyinshi bivugwa ku buryo Valerian yishwe, ariko ukwo biri kwose, nico Martin yakuyemwo iciyumviro co mu rukino yashize muri 'Game of Thrones'.