"Bareke bavuge, ntibiguteshe umwanya"
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Mwanyiga ahanura ati: "Bareke bavuge, ntibiguteshe umwanya"

Urusaku, inkuru z'ibinyoma canke ukuvuga ibitari vyo vyariyongereye kuruta ku buhinga ngurukana bumenyi, kandi hari n'abo vyononera ubuzima.

Inkuru mushikirijwe na Audace Machado