Abavugabutumwa batungira ku bakene muri Amerika

Larry and Darcy Fardette
Image caption Larry na Darcy Fardette bahaye ishikanwa abavugabutumwa benshi

Umuvugabutumwa acisha inyigisho ziwe ku mboneshakure, Todd Coontz, afise integuro itunganijwe neza: yambara kositime, agasokorora Bibiriya, akabwira abaraba imboneshakure kwemera gutanga igitigiri c'amafaranga kanaka. Mu bwitonzi bwinshi ariko ashimitse abasaba ati : "Ntimutebe, ntimutebe ".

Biboneka nk'ibisanzwe kandi nk'ibitumvikana, ariko Coontz arazi neza abantu biwe.

Acisha ubutumwa bwiwe ku mboneshakure zigisha ijambo ry'Imana, akenshi na kenshi mw'ijoro, aho yirukirwa n'abantu badafise ubumenyi bukwiye ku vyerekeye amahera kandi banyotewe guhinduka.

Umunsi umwe yavuze ati: "Ndazi amategeko agenga ubwishingizi (assurance), imitahe n'ivyankenerwa, eka ivyo vyose bigenga Wall Street", hanyuma aravye muri kamera yongerako ati: "Imana yampamagaye… nk'umucunguzi ku vyerekeye amafaranga".

Igikomeye, agereranya amafaranga n'"urutete" - urutete rw'amadorari 273, urutete rw'amadorari 333, urutete "ruzokwimbuka", bivanye n'ikiganiro.

Avuga ko mu gihe abamukurikira "bateye" rumwe, narwo ruzobagarukako rwungutse. Ni umutahe mu kwemera kwabo no muri kazoza kabo.

Mu mwaka wa 2011, umwe muri abo bakunzi b'imboneshakure yari Larry Fardette, ico gihe akaba yaba mu ntara ya California.

Larry yakurikiye abavugabutumwa benshi nka Coontz baciye ku mboneshakure, bari bazwi nk'abavugabutumwa b'ivyizigiro, bavanga n'ibigirankana amatungo n'ijambo ry'Imana. Ariko yasanze Coontz ari umwizigirwa.

Yabemerera inyungu bidatevye. Yasa n'umuntu w'umwimbu. Larry nawe yari akeneye umwimbu unyaruka.

Umuryango wa Fardette wari mu gihe kigoye. Umukobwa wa Larry yari arwaye, mu gihe na we nyene yari afise ingorane z'amagara.

Ibikorwa vy'ukwisununura vyari mu ngorane, hanyuma mu kwongera umunyu mu gisebe, imodoka yiwe yunguruza abantu n'iyindi y'ugutemberamwo zapfiriye rimwe kandi adashobora n'ukuzikoresha.

Aho ishirahamwe ryegeranya imicafu rimuhereye amadorari 600 kuri iyo modoka yatwara abantu, yararaba amafagitire n'ivyiyumviro vyinshi agaca yibuka ubutumwa bw'ihumure bwa Coontz.

Kumbure yabona ko yari gutanga ayo mahera nk'"urutete"?

Yaciye yibuka igiharuro kidasanzwe Coontz yasubiyemwo kenshi: amadolari 273. Cari igiharuro uyo muvugabutumwa yakoresha kenshi.

Umunsi umwe yavuze ati: "Imana yarampaye igitangaro gikomeye mu buzima bwanje ku munsi umwe, kandi ibiharuro kabiri, indwi na gatatu vyarimwo".

Ubu rero Larry yatahuye ko ivyo Coontz yabemerera vy'uko ishikanwa y'amahera atanze yashobora kwunguka ata shingiro vyari bifise. Ariko ico gihe, amajambo y'inkoramutima yaramuha icizere. Nta yindi nzira yabona.

Yaratanze isheke (chèque) zibiri: imwe y'amadorari 273 iyindi y'amadorari 333 nk'uko vyasabwa. Hanyuma rero yarindiriye ibitangaro.

Abavugabutumwa baca ku mboneshakure ntibakivugwa cane nk'uko bavugwa mu myaka ya za 1980 na 1990, aho abatari bake babaye rurangiranwa bakanatunga baciye ku mboneshakure zariko zivuka ku bwinshi.

Uwufise ububasha kw’isanamu Wsoctv.com
Image caption Todd Coontz yarengukishijwe imbere y'ubutungane yagirizwa kudatanga amakori

Gusa ntaho baroye. N'inyuma y'ibiganiro vyinshi mu bimenyeshamakuru, imihimbiri yamye ivuka. Bamwe mbere baranatunze. Abenshi muri bo bacisha ubutumwa bwabo ku mbuga hwaniro.

Abenshi muri abo basaba amahera baca mu citwa ubutumwa bwiza buzana itunga, bushingiye ku kwemera ko amagara yawe n'itunga ryawe birabwa n'Imana, kandi ko Imana ikwipfuriza kuronka itunga.

Abemera bahimirizwa kugaragaza ukwemera kwabo babicishije mu gutanga amahera, bazi ko bazosubizwa - akenshi biciye mu kuronka amatungo canke gukizwa indwara.

Ku bemera, ni uburyo bwo gusigura indwara n'ubukene. Ivyo birashobora gutanga inguvu n'umwizero mu gihe umuntu yihebuye.

Kenshi abayatanga si ukuvuga ko batazi ubutunzi bw'abo bavugabutumwa - n'aho kumbure bataba bazi ingene bungana - ariko bafata ubwo butunzi nk'ikimenyetso c'isano hagati yabo n'Imana.

Nimba amahera batanze nk'urutete yarabungukiye, kumbure na wewe arashobora kukwungukira?

None gute mu gihe naho intete zitungutse? Bamwe babwirwa ko ukwemera kwabo kudakomeye canke ko hari icaha/igicumuro banyegeje.

Kuri Larry, kenshi utuntu dutoya aronse - nk'umubanyi amutabaje ingabire kanaka, canke hagize nk'uwemerera umugore wiwe, Darcy, amasaha yiyongereye y'akazi - yadufata nk'icemezo ko biriko bija mu ngiro.

Avuga ko yoba yarahaye abo badandaji amafaranga ashika ku bihumbi 20 vy'amadorari. Amwe aha, ayandi hariya.

Haciye imyaka, yatanguye gushira vyose hamwe. Urutonde ni rurerure cane nk'urw'abakinyi bose, harimwo n'ababaye rurangiranwa mu babayeho neza- abantu nka ba Kenneth Copeland na Creflo Dollar, basavye abanywanyi babo kubagurira indege zabo bwite.

Ubuzima bwa Larry ntako bwari kwifata. Ubu we na Darcy baba mu gisagara gito citwa Cullman, mu ntara ya Alabama, urugendo hafi rw'isaha mu buraruko bw'igisagara ca Birmingham co muri iyo ntara.

Icumba cabo c'ukuruhukiramwo (salon) gifise akameza kamwe n'intebe zine. Ku ruhome hari ubutumwa bwo muri bibiriya ngo:

"Ntimukagire ibibatera amaganya", dusanga mubanyafilipi 4:6.

N'ijwi ry'ivyizigiro, Larry avuga ati: "Ubuzima ntibworoshe ariko dufise imihezagiro. Dufise ivyo dufungura, dufise utuyabu tubiri tudukunda.

Umugore wanje arakora rimwe na rimwe mu mangazini, kandi nanje ndahabwa imfashanyo y'abatishoboye".

Aho amariye "gukurikira inzira ya Yezu/Yesu" yabaye umukunzi ruhebwa w'imboneshakure zigisha ijambo ry'Imana cane cane ikiganiro citwa "praisathons", cari kigizwe n'ibikorwa vy'ugutoza amahera, aho abavugabutumwa batari bake bavugishwa.

We ubwiwe yivugira ko "yatwawe ubwenge" n'abo bavugabutumwa. Yabona ko ari abagenzi biwe.

Abenshi muri abo bapasitori bari bafise amanomero ababakeneye babaronderako. Inyuma y'igisabisho, asabwe amahera, Larry yayatanga n'umunezero mwinshi - n'aho ata bintu vyinshi yari afise yotanga.

We yari azi ko ayo mahera agiye gukoreshwa mu migambi, kandi akibaza ko mu gihe azoba ari mu ngorane azofashwa.

Mu mwaka wa 2013, igihe cari kigeze

Amagara y'umukobwa wiwe yari amaze igihe arwaye yari yageze aho umwansi ashaka. Larry yari yamwemereye ko azomufasha, ariko "intete" ntizari zungutse.

Yaranditse ikete ry'inkoramutima ry'impapuro zitanu yandikira amashengero atandukanye yari yagiye atereramwo uko imyaka yagenda, ayasaba imfashanyo.

Uwufise ububasha kw’isanamu Joseph De Sciose

Ubu avuga ati: "Twari abizigirwa muri ayo mashengero. Batwita incuti, abagenzi, umuryango. Twibaza ko bashobora kudufasha".

Muri iryo kete, yasigura ingene ubwishingizi butashobora kumurihira amahera yari akenewe mu kumuvura. Umuganga umwe yamubwiye ko boba bararindiriye ko apfa.

Yanditse ati: "Jewe nka se wiwe, nta bushobozi mfise. Nashaka kubasaba ko mwomfasha kurokora ubuzima bw'umwana wanje".

Inyishu zaraje. Zimwe zaca ku mbuga ngurukanabumenyi, izindi zigaca muri posita. Ariko zose zari izimuhakanira. Yibuka zimwe zavuga nk'uku: "Ishengero ryacu ntiritwemerera kugufasha".

Aribuka uwundi yamubwiye ati: "Urazi ko turonka amatelefone atandatu canke indwi atubwira ibibazo nk'ibi, ari nka hamwe twogufasha, twotegerezwa gufasha bose".

Gushika mu ci ry'umwaka wa 2014, Larry na Darcy bari baherewe n'udufaranga twabo twose.

Bari bagurishije utwo batunze twose kugira bashobore kuva muri California baje i Florida kuba hamwe n'umukobwa wabo, bavamwo bisanga batagira aho bakika umusaya.

Mu mubabaro w'ukubona yananiwe n'ugufasha umukobwa wiwe, Larry ntiyatahura ingene yatawe mu rudubi.

Bagiye gutahura haciye umwaka wose, bamaze gukurikira ikiganiro citwa Last Week Tonight c'umunyamakuru John Oliver, mu mwaka wa 2015.

Larry avuga ati: "Si nari bwigere ndaba John Oliver. Nta n'uwo nari bwigere numva". Ariko icamukoze ku mutima ni agakino karwanya abo bavugabutumwa b'abacangero bicira amahera. Larry na Darcy barababaye cane, bibuka amazina yose.

Bavuga ko bumva umengo Imana irabahumuye. Azunguza umutwe, Larry yagize ati: "Twarabaye ibijuju".

Ivyashikiye umuryango wa Larry, vyatumye bimenyekana ko hari abavugabutumwa benshi bameze nka Todd Coontz buzuza imifuko yabo baciye mu nyigisho z'ijambo ry'Imana.

Larry yagiye gufashwa n'uwo yahamagaye kuri telefone atoye ku rubuga ngurukanabumenyi yitwa Pete Evans wo mw'ishengero ryitwa Trinity Foundation, ariwe yaciye ashinga urubuga ngurukanabumenyi mu ntumbero y'ukumufasha kurondera imfashanyo.

Yashoboye kwegeranya amadorari ashika 2000. Avuga ati: "N'aho ari make ugereranije n'ayo bari bakeneye, yarabafashije".

Image caption Pete Evans yinjiye ishengero Trinity Foundation mu myaka ya za 1970

Todd Coontz yahavuye arengutswa imbere y'amategeko, aho yaciriwe urubanza rwo gupfungwa imyaka itanu, ariko atari kubera ivyo bikorwa vyiwe vy'ubuvugabutumwa, ariko yagirizwa ko atatanze ikori ku bindi bikorwa yari asanzwe akora vyamwinjiriza amahera.

N'ishavu ryinshi, Larry avuga ati: "Twaciye mu nzira zigoye. Aba ni abacangero bironderera amahera gusa".

Umukobwa wabo ni muzima, ariko inyuma y'aho Larry ananiriwe n'ukumurihira kugira ngo yivuze, baciye bankana n'ubu bakaba bavugana gake kabaho.

Uyo muryango uvuga ko bipfuza kumenyesha abandi ivyababayeko kugira ngo babafashe kwiyumvira neza bakibaza iyo amahera yabo ajanwa.

Ibindi bisa n’ibi

Ibindi kuri iyi nkuru