Ibi ni ibikuru-bikuru vyaranze Afrika mu 2019

Irabire mu minota idashika itanu ibintu ibikuru-bikuru vyaranze Afrika muri uno mwaka turiko turasozera wa 2019