Saint Valentin: woba uriko urondera umukunzi ku mbuga ngurukanabumenyi? Ng’izi inzira indwi zogufasha

Ni vyiza ko winjira muri App y'ukuresha ... Ariko wumve neza ko koko wipfuza kurondera umukunzi Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Ni vyiza ko winjira muri App y'ukuresha ... Ariko wumve neza ko koko wipfuza kurondera umukunzi

Woba ufise irungu ry'uko udafise uwo mukundanye kuri uno munsi w'abakundana mu gihe wipfuza uwogushikira aho utihamvya?

Bivugwa ko hafi imiliyoni 240 z'abantu kw'isi baja ku mbuga ngurukanabumenyi barondera abakunzi, ariko woba uzi ko atari bose bagira amahirwe yo kumuronka?

Zoe Strimpel mu gitabo ciwe, The Man Diet, hamwe n'umuhanuzi mu vyerekeye urukundo, Suzie Heyman, barakwereka ingene wobigenza kugira ngo ushobore kuronka uwo wipfuza, agushika ku mutima.

1. Nturondere kuresha utavyiyumvamwo

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Ica mbere: Nturondere kuresha utavyiyumvamwo

Mu gihe utavyiyumvamwo, heba! Mu gihe umuntu utamwiyumvamwo, ntukipfuze n'ugusubira kumubona.

"Kurondera kwigerezako ni bibi cane" - bidutuma ducike intege, bigatuma turuha, bikanatuma twiyumva nabi canke tukabona nabi abandi.

2.Iyemere uko uri

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Mu gihe utavyiyumvamwo canke wumva ko utizeye uwo uriko uraresha - fata ingingo vyihuta

Ubonye hagumye, ubifate nka nkama.

Usanga abantu bashaka kwiyumvira bati: 'Ni jewe nihenze'. Ariko usanga bishobora kuva ku bandi.

3. Ivyigwa biherutse gukorwa vyerekana ko nimba hoba ukwandikiranira ubutumwa, vyiza vyokorwa gake

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Kora ibifise akamaro - irinde ingwizamurongo

Kuvugana n'abantu amajana n'amajana umwanya umwe bizotuma uruha ningoga.

Hebera umwanya abafise ishaka ryo kuvugana na wewe - barya ubona ko hashobora kugira ikivamwo.

4. Kuresha harimwo n'ibiharuro - tumbera harya ubona abantu benshi!

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Ufise amahirwe menshi yo kuronka uwo mukundana mu gihe ukikijwe n'isinzi gusumba uko wokwitaramura

Reka gushaka kwinyegeza - tumbera harya hari abantu benshi.

Kuresha ni urugamba rutoroshe - rero nimba wipfuza gutsinda urugamba utegerezwa kururwana. Nturondere kwiyorohereza mu gushaka gufata inzira ya hafi. Ntayibaho!

5. Banza urondere abagenzi

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Mu kurondera umukunzi, kugira abagenzi benshi ni ikintu gikomeye cane

Imigenderanire myiza rimwe na rimwe iba mu gihe mwatanguye kuba abangenzi, mu nyuma ukabona kuronderamwo urukundo.

Ariko n'aho bimeze uko, urashobora kuronka uwuzokubera umukunzi mwiza umweretswe n'uwundi mugenzi.

6. Gerageza kwiyorosha

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images

Kumbure ufise kuba wibaza ko uzi neza ivyo ukunda ariko…

Mu gihe ata bagenzi benshi ufise, ushobora kuburiramwo n'umuntu agushika ku nyota.

7. Ube maso kandi ukoreshe ubwitonzi

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Kurehereza ku mbuga ngurukanabumenyi urashobora kuronka umukunzi nyawe, ariko ntiwibagire gukora amatohoza kugira ngo ushobore gufata ingingo yo nyayo

Ingorane nyamukuru yo kurehereza ku mbuga ngurukanabumenyi ni uko mutaba muzinanye amaso mu yandi, vyumvikana ko mutazinanye. Ihutire kumubwira ico wipfuza.

Mu gihe uzoresha maze uwo usavye ko mukundana akihutira kugusaba amahera - canke akaba wa wundi muhana amasezerano ntayubahirize, akigira mu vyiwe aguhendesha ibi na biriya - Ca uhagarika imigenderanire ningoga na ningoga.

Ntuze wigere wemera gukundana n'umuntu atagukunda.

Ibindi bisa n’ibi