Burundi: Abari guharura basabwa kubikora neza ngo ibivuyemwo bidatera impari

Amatora

Ahavuye isanamu, @RTNBurundi

Umukuru w'umurwi ujejwe gutegura no guhagarikira amatora mu Burundi asaba Abarundi kurindira batekanye ibizova mu matora, asaba n'abari guharura kubikora neza ngo ibizovamwo ntibizatere impari.

Pierre-Claver Kazihise arongoye uyo murwi yabwiye ururani rw'amaradiyo muri ico gihugu ko igikorwa kiriko kiraba ubu ari ukwegeranya ibiharuro vyavuye ku biro vy'amatora, kikaba kiriko kirabera ku makomine.

Bamwe bamwe bavuga ko iminsi itanu canke itandatu yatanzwe hagati y'amatora no gutangaza ivyayavuyemwo vy'imfatakibanza ari myinshi.

Muri ico kiganiro, Bwana Kazihise, asigurira abanyagihugu ko botahura ko igikorwa co guharura ivyavuye mu matora ari igikorwa kitoroshe kibwirizwa gufata umwanya.

Ayo matora yabereye ku biro vy'amatora bingana na 14,665 mu gihugu cose, bikwiragiye ku bibanza vy'amatora (centres de vote) 3,807.

Kuki bizofata iyo minsi?

Asigura ingene igikorwa co guharura kigenda, bwana Kazihise yavuze ati:

Skip Podcast and continue reading
Podcast
Ikiganiro cy’abagore

Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango

Inkurikirane

End of Podcast

"Ejo bahejeje gutora, baciye bateranya ivyavuyemwo ku biro vy'amatora ubwo nyene".

"Mu nyuma bahejeje, baca babijana kw'ikomine, mu murwi ujejwe amatora ku rwego rwa komine, CECI".

"Aho baca babanza kwegeranya ivyavuye ku biro vy'amatora vyose kugira ngo bashobore kuronka ivyavuye mu bibanza vy'amatora (centres de vote) vyose bingana na 3,807".

"Bahejeje kuronka ivyavuye muri ivyo bibanza vyose, baca bateranya ivyo biharuro kugira ngo baronke ivyo ku rwego rwa komine".

"Bahejeje kwegeranya ivyavuye mu matora ku rwego rwa komine, baca babijana ku rwego rw'intara kugira ngo nabo bavyegeranye".

"Abo nabo nibo baca babishikiriza umurwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu kugira ngo nabo bashobore gutangaza ibiharuro vy'imfatakibanza vyavuye mu matora".

Kuri ivyo biringo vyose, yibutsa ko ari amatora atatu, akavuga ko bagenda bateranya itora rimwe rimwe ryose bakabanza kuriheza imbere y'uko batandukira irindi.

Ati: "Murumva rero ko ari umurimo utari muto na gato, usabwa gukorwa mu bwitonzi kugira ngo ntihabe ukwihenda".

Asaba abariko barakora ico gikorwa ko bokwitonda bakabikora neza kugira ngo "havemwo ibintu bisukuye, bidatera impari kandi vyerekana neza ukuntu abantu batoye".

N'aho hamwe hamwe hibonekeje ingorane z'ukwunguruza ibikoresho, umukuru w'umurwi ujejwe gutegura amatora amenyesha ko ahenshi vyamaze gushika ku makomine, kandi ko ubu bari muri ico gikorwa co guteranya amajwi.

Vyitezwe ko ibiharuro vy'imfatakibanza bizotangazwa ku wa 25 canke ku wa 26, ni ukuvuga ku wa mbere canke ku wa kabiri w'indwi iza.