USA: Ubwicanyi bw'abantu 11 bwatumye haduka imyiyerekano yo kwiyamiriza igipolisi muri Amerika

Ubwicanyi bwakorewe abirabure bwatumye haba imyiyerekano kuva mu myaka mike iheze

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Ubwicanyi bwakorewe abirabure bwatumye haba imyiyerekano kuva mu myaka mike iheze

Urupfu rw'Umunyamerika w'umwirabure yafashwe ata kirwanisho afise ariko umupolisi yarekanywe mw'ireresi amupfukamye mw'izosi, amufyondera hasi, akaba yagiye gucikana haciye akanya gato, rwavyuye imyiyerekano ibandanya mu bice vyinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwiyamiriza ivanguramoko muri ico gihugu.

George Floyd, yari afise imyaka 46 yacungera inzu imwe y'uburiro mu gisagara ca Minneapolis, yahagaritswe n'igipolisi ku wa 25 z'ukwa gatanu mu gihe cariko kirahiga umuntu yagirizwa kwigana amafaranga.

Ireresi y'iminota irenga icenda yerekana ingene Floyd yariko atakambira umupolisi w'umuzungu yariko aramunigisha ivi yamupfukamye kw'izosi, nawe yitakambira ati "sinshobora guhema".

Ahavuye isanamu, Twitter/Ruth Richardson

Insiguro y'isanamu,

George Floyd yamaze iminota itari mike yitabazira ko vyanse ko ahema

Imyiyerekano ibandanya muri Amerika mu kwiyamiriza urupfu rwa George Floyd rwabereye mu gasho k'igipolisi iri mi myiyerekano ikomeye cane yabaye inyuma y'ubwicanyi bukorerwa Abanyamerika b'abirabure.

Ibiharuro vyerekanwa n'ikinyamakuru c'i Washington bivuga ko abantu 1014 barashwe n'abapolisi muri ico gihugu mu mwaka wa 2019, ubushakashatsi bukerekana ko abenshi muri bo ari abirabure.

Ahavuye isanamu, Darnella Frazier

Insiguro y'isanamu,

Ireresi yerekanye umupolisi ariko anigisha ivi George Floyd yamuhonyoye kw'izosi

Akarenganyo k'igipolisi gakorerwa abirabure katumye haba isekeza bise #BlackLivesMatter movement ryo guharanira agateka k'abirabure baciye.

Aba ni bamwe mu birabure benshi bagandaguwe bigatuma abanyagihugu biha amabarabara mu kwiyamiriza ubugome bw'igipolisi.

Trayvon Martin, 26 z'ukwa kabiri 2012

Ahavuye isanamu, Martin Family handout via AP

Insiguro y'isanamu,

Trayvon Martin yyishwe mu 2012

Trayvon Martin, umunyeshure w'umwirabure w'imyaka 17, yarishwe arashwe na George Zimmerman mu gisagara ca Sanford mu ntara ya Florida.

Martin yari yagiye kuramutsa bagenziwe, ariko ashitse kuri bariyeri aca ahura na Zimmerman yari asanzwe acunze imihana y'ababanyi biwe.

Mu mwaka wa 2013, sentare yavuze ko Zimmerman ata caha yari afise - ni mu gihe itegeko ry'ico gihugu ryamwejeje kuko ngo mu kurasa Trayvon yariko arivuna, ariko umuryango w'uyo musore hamwe n'incuti zabo babandanya bemeza ko yarashwe ataco ahorwa.

Eric Garner, 17 z'ukw'indwi 2014

Ahavuye isanamu, Getty Images

Eric Garner yishwe inyuma y'uko umupolisi, Daniel Pantaleo, amunyukuriye hasi mu gisagara ca New York amufashe amwagiriza ko yariko agurisha itabi bidaciye mu mategeko.

Ireresi yamwerekanye arira atakamba ati "biranse ko mpema", amajambo yavuze incuro 11 zose.

Ako kabi - kafashwe ireresi n'umuntu yari ku ruhande - yatumye haduka imyiyerekano mu gihugu cose. Umupolisi yakoze ivyo yarirukanywe mu kazi, ariko nta rubanza yigeze acirwa.

Aho hari haciye umwaka isekeza ryiswe Black Lives Matter movement ritanguye mu kwiyamiriza irekurwa rya Zimmerman yari yishe wa musore Trayvon Martin muri Florida.

Michael Brown, 9 z'ukwa munani 2014

Ahavuye isanamu, Getty Images

Michael Brown, 18, yishwe n'umupolisi Darren Wilson mu gisagara ca Ferguson c'intara ya Missouri, amwagirije ko yari yivye itabi.

Gushika ubu haracari impari ku vyatumye yicwa bunyamaswa, ariko Brown yarashwe amasasu atandatu, nk'uko ibipimo vyo kwa muganga bivyerekana.

Icegeranyo gitangwa n'ubutungane cavuze ko uyo mupolisi muvyo yahoye Brown harimwo ivanguramoko hamwe no gukoresha inguvu zirenze urugero. Uyo mupolisi yaratanze imihoho mu gipolisi ariko ntiyigeze arengutswa mu bucamanza.

Ubwo bwicanyi bwatumye haduka imyiyerekano n'imigumuko mu gisagara ca Ferguson, mbere ituma na rya sekeza Black Lives Matter movement rigira inguvu zidasanzwe.

Walter Scott, 4 z'ukwa kane 2015

Ahavuye isanamu, Family album

Walter Scott umwirabure w'imyaka 50 yarashwe n'umupolisi w'umuzungu Michael Slagger incuro zitanu mu gihe yariko ariruka amuhunga, hari mu gisagara ca Charleston, muri Caroline du Sud.

Uyo mupolisi yahagaritse imodoka ya Bwana Scott kubera yari ifise ikibazo c'amatara y'inyuma, nawe aca ariruka inyuma yo guterana amajambo nawe.

Ubwo bwicanyi bwatumye haduka imyiyerekano i Charleston, abari muri yo baririmba bati "Ahatari ubutungane nta mahoro ashoboka ".

Slagger yarirukanywe mu gipolisi yongera acirirwa umunyororo w'imyaka 20.

Freddie Gray, 12 z'ukwa kane 2015

Ahavuye isanamu, Murphy, Fallon, Murphy

Haciye hafi ikiringo c'indwi zibiri Walter Scott yishwe arashwe, ubundi bubisha bwagiye kuba mu gisagara ca Baltimore, Maryland.

Umusore w'imyaka 25- Fred Gray yarafashwe yagirijwe kuba afise ikirwanisho, ni inyuma y'aho abapolisi bamusanganye imbugita mu mufuko wiwe.

Ireresi yafashwe yerekana Gray yitabariza mu gihe yari yurijwe imodoka y'igipolisi.

Haciye amasaha make, yashikanywe mu bitaro yuzuye ibikomere umubiri wose.

Yacikanye haciye indwi imwe, bituma haduka imigumuko yakomerekeyemwo abapolisi hafi 20 .

Abapolisi batatu muri batandatu bamufashe barahagaritswe ariko mu nyuma bakaba barejejwe, nayo abandi batatu bobo nta n'uko barengukishijwe.

Sandra Bland, 13 z'ukw'indwi 2015

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Sandra Bland yishwe ari hafi yo gutangura akazi kiwe muri Texas

Bland ayari afise imyaka 28- yahagaritswe n'umupolisi mu ntara ya Texas Brian Encinia amwagiriza amakosa matoya yo kurenga ku mategeko y'ibarabara.

Yapfuye ari hafi yo gutangura akazi gashasha muri Houston.

Mu gihe yariko yegera uyo mu polisi, yari yakije isigara mbere aca ararita ritazimije.

Camera yo mu modoka yerekana uyo mupolisi, Brian Encinia, ariko aharira n'umupfasoni Bland, anamutera n'ubwoba n'ibastola yiwe.

Bland yarafashwe yagirizwa gusuzugura umupolisi, bituma haduka imyiyerekano.

Haciye iminsi itatu, yariyahuriye mu gasho. N'aho Bland atishwe n'igipolisi, urupfu rwiwe rwaratumye haduka imyiyerekano muri amerika.

Urubanza rwiwe rwataziriwe #SayHerName, mu rugamba rwo kurwanya ihohotera ry'igipolisi ku mwigeme w'umwirabure.

Philando Castile, 6 July 2016

Ahavuye isanamu, EPA

Castile yarashwe n'umupolisi Jeronimo Yanez inyuma y'uguhagarikwa n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza muri Minnesota.

Yari afise ikirwanisho akaba yabwiye abari bamuhagaritse ko afise uruhusha rwo gutunga ikirwanisho.

Mu gihe yariko arondera urupapuro rumuha ubwo burenganzira, yaciye araswa nk'uko vyamenyeshejwe n'umukunzi wiwe bari kumwe mu modoka.

Umupolisi yamurashe yarejejwe n'ubucamanza.

Botham Jean, 6 z'ukw'icenda 2018

Ahavuye isanamu, Facebook

Botham Jean w'imyaka 26, yiciwe mu nzu iwe n'umupolisi w'umuzungu yari mu karuhuko, Amber Guyger.

Uyo mupolisi avuga ko yinjiye mu nzu ya Jean yihenze, yibaza ko yinjiye iwe, ari naho yaca amurasa, yibaza ko Jean yari umusuma, kandi ata kirwanisho yari afise.

Haciye umwaka, Guyger yaciriwe umunyororo w'imyaka cumi.

Atatiana Jefferson, 13 z'ukw'icumi 2019

Ahavuye isanamu, Facebook

Jefferson yari umunyeshure w'imyaka 28 yariko yigira ubuganga akaba yarashwe ari mu cumba ciwe mu gisagara ca Forth Worth, Dallas, araswa n'umupolisi Aaron Dean.

Dean yagiye muri ico cumba inyuma y'aho ababanyi ba Jefferson bamubwiriye ko umuryango w'imbere w'icumba ciwe wuguruye, akaba yamurashe acishije mw'idirisha.

Uyo mupolisi yaragirijwe ubwicanyi ariko gushika ubu urubanza ntiruracibwa.

Breonna Taylor, 13 z'ukwa gatatu 2020

Ahavuye isanamu, Facebook

Breonna Taylor w'imyaka 26 yari umuganga bitumwako iyo hari ibigoranye, akaba yarashwe amasasu umunani igihe abapolisi binjiye mu nzu yiwe ahitwa Louisville, Kentucky ku wa 13 z'ukwa gatatu.

Binjiye barondera ibiyayuramutwe ariko nta na kimwe basanzeyo mu bintu vyiwe.

Umuryango wa Taylor bavuga ko abo bapolisi batariko barondera uyo mwigeme canke umukunzi wiwe, ko ahubwo bariko barondera umuntu yari yamaze gufatwa kandi atari akiba muri iyo nzu.

igipolisi ca Louisville ciregura kivuga ko abo bapolisi bafashe ingingo yo kurasa mu kwivuna inyuma y'aho umwe muri bagenzi babo arasiwe agakomereka.