Narumbe Ekiru ati: umugabo wanje ntiyatinya kunzanirako abahabara bakararana

Narumbe Ekiru

Ahavuye isanamu, Narumbe Ekiru

Insiguro y'isanamu,

Narumbe Ekiru yama ariko aratwengatwenga

Narumbe Ekiru akunda kumwenyura cane. Uhuye nawe wokwibaza ko ari umuntu afise umunezero mu buzima bwiwe, ariko siko bimeze.

Uko kumwenyura kwiwe kunyegeje ibintu vyinshi cane biri mu mutima wiwe.

Intandaro nyamukuru ni amakuba n'ihahamuka yagize mubuzima bwiwe bw'abubatse.

Uyu mukenyezi w'imyaka 35 ubu, iyo ariko aravuga ku bijanye n'ubuzima bwiwe mu myaka 11 amaze yubatse, abugereranya n'isinema, ariko ni ivyabaye.

Ijoro riteye ubwoba

Uyu mugore avuga ko umunsi mu minsi atazigera yibagira mu buzima bwiwe, ni igihe mu vyo atari yiteze, umugabo wiwe atahana uwundi mugore yahoze ari umuhabara wiwe.

Ahavuye isanamu, Narumbe Ekiru:

Insiguro y'isanamu,

Narumbe ati: "Nakubiswe n'inkuba igihe umugabo ambwira ngo ndondere ahandi ndara kugira ngo we yinezerererwe n'umukunzi wiwe

Yamubwiye ko muri iryo joro yari afise umushitsi, umukunzi wiwe kandi ko vyari ngombwa ko ararana nawe muri iryo joro.

Narumbe ati: "Nakubiswe n'inkuba aho umugabo wanje ambwiriye ngo ndondere ahandi ndara kugira ngo we yinezerererwe n'umukunzi wiwe. Umugabo wanje yambwiye ko mpitamwo kurara ku ntebe canke nkarondera aho ndara ku mubanyi canke ku mugenzi wanje. Ariko iryo joro ryari iryiwe n'umukunzi wiwe".

Skip Podcast and continue reading
Podcast
Ikiganiro cy’abagore

Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango

Inkurikirane

End of Podcast

Narumbe avuga ko ivyo yabonye mw'iryo joro vyamutumye ata umutwe.

Yisanze ari kwemera ico ari co cose umugabo yamutegeka. Yarabuze ico avuga canke yokora kugira ngo akize urugo rwiwe.

Yahavuye afata ingingo yo guta umugabo wiwe, inyuma y'aho abana biwe n'uwo bubakanye bamaraniye ijoro ryose n'uyo mugore.

None Narumbe yagiye he?

Amaze guta urugo agasiga umugabo wiwe ari kumwe n'umuhabara, yarabuze ico afata, hagati yo gusaba indaro mu babanyi, canke kuryama hanze y'inzu yiwe.

Ati: "Hari umwijima, ariko umwijima munini wari mu mutima wanje ku buryo ntashobora kumenya ico nari gukora. Muri ako kanya nyene niho naca nibuka ko hari umugenzi wanje pfa mpfe yaba hafi. Niwe yanyakiriye arampa indaro muri iryo joro".

Narumbe avuga ko iryo joro ryamubereye rirerire cane. Nta n'akanya na gato yigeze atora agatiro.

Mu mutwe wiwe yaguma abona umugabo wiwe ari kumwe n'uyo muhabara wiwe n'ingene bariko bararyoherwa mu gitanda ciwe.

Bukeye mu gaturuturu, Narumbe avuga ko umugabo wiwe yamuterefonye akamutegeka gusubira muhira kuko we n'umushitsi wiwe bari bahejeje ivyabo.

Ahavuye isanamu, Narumbe Ekiru

Insiguro y'isanamu,

Narumbe avuga ko yama yipfuza ko umubano wiwe n'uwo bubakanye utera imbere

Uvyemera canke utavyemera, Narumbe yahavuye yiyandaza gushika muhira. Uyu mukenyezi avuga ko mu mutwe iwe yipfuza ko umubano wiwe n'uwo bubakanye utera imbere kandi ko yari yiteguye gukora ico ari co cose kugira ngo akize urugo rwiwe.

None yarongowe gute?

Narumbe Ekiru yarongowe afise imyaka 19. Igihe arongorwa yipfuza ko urugo rwiwe ruba urwo akarorero muri vyose. Kuva akiri muto, yari azi ko umugore mwiza ari uwihangana, kandi akarondera uko ashoboye kwose kubana n'umugabo wiwe mu mahoro.

Ati: "Tugitangura kubana, twari mu bukene butagira izina ku buryo twabanje kuba mu nzu y'umugenzi pfa mpfe w'umugabo wanje. Mvugishije ukuri, umugabo wanje nta kintu na kimwe yari afise, nta n'ikiyiko yari afise. Rero twatanguye ubuzima bwo hasi cane tugenda tuduga buke buke".

Hampande y'ivyo, vyaramugoye cane gusama imbanyi.

Ku ncuro zitatu zose, imbanyi yasamye zose zarakorotse. Amaze gusama ubugira kane, niho yagirirwa amahirwe aribaruka umwana w'imfura mu 2007, inyuma y'aho arasubira aribaruka abandi bana b'abahungu mu 2009 na 2013.

Uyu mugore avuga ko n'igihe umugabo wiwe yarwara akaremba yamwama iruhande.

Ahavuye isanamu, Narumbe

Insiguro y'isanamu,

Narumbe Ekiru yarongowe afise imyaka 19, ariko akaba yagiye kwibaruka umwana wa mbere amaze gukorora inda zitatu zose.

Ico gihe vyabaye ngombwa ko bimuka bagasubira ku gatumba gutangura ubundi buzima kubera ata buryo bwo kuba mu gisagara bari bafise.

Haciye imyaka ibiri bari ku gatumba umugabo wiwe akaronka ka mitende, baciye basubira kwimuka.

Hagati aho, ubuzima bwarabahindukanye, cane cane ingeso y'umugabo wiwe iraba nabi bamaze gusubira mu gisagara aho babayeho mu buzima bwisununuye.

Ng'ivyo ivyo gutandukana rero

Bamaze gusubira mu gisagara, urudandaza rw'umugabo wiwe rwagiye rutera rukomera, gushika aho ubukene babusezera vy'ukuri. Narumbe avuga ko kuva ico gihe umugabo wiwe yaciye atangura kumuhinduka.

Igihe yari yibungenze umwana agira kabiri, yibuka ko umugabo wiwe yamuzaniyeko uwundi mugore afise umwana muto.

Narumbe avuga ko umugabo wiwe yamubwiye ko amuzaniye umufasha kuko yari yibungenze agakenera uwumufasha utu na turiya mu rugo.

Ariko haciye iminsi yagiye gusanga uyo mugore yazanywe mu rugo nk'umukozi, kumbe yari umuhabara w'umugabo wiwe.

Nk'uko Narumbe abivuga, uyo mukunzi w'umugabo wiwe wo ku ruhande yahavuye asama imbanyi ari ho nyene muhira.

Ahavuye isanamu, Narumbe Ekiru

Insiguro y'isanamu,

Narumbe ati: "Mu kiringo cose namaze nubatse, umugabo wanje yagize abahabara icenda bose"

Ivyo vyarateye uruhagarara runini ku buryo biba ngombwa ko uyo mugore yirukanwa.

Narumbe avuga ko babandanije babana neza n'umugabo wiwe nk'abubakanye. Ariko vyabaye ngombwa ko apangisha iyindi nzu babandanya babanye bisanzwe.

Inyuma y'aho, igihe cose Narumbe avuga ko umugabo wiwe yabandanije asambana n'abagore indiri n'indiri.

Icamubabaza cane ni uko umugabo wiwe yama ariko amubwira ibibazo yama ariko aragirana n'abo bahabara biwe.

Ati: "Mu kiringo cose namaze nubatse, umugabo wanje yagize abahabara icenda bose. Yama ambwira ingene bameze n'ingene babayeho mu buzima bwa misi yose. Ivyo vyarambabaza cane bikantera intuntu nyinshi, ariko igihe cose nama nibaza ko umugabo wanje yari gushobora kwigarura akagarukana agatima kuri jewe nk'umugore wiwe, ariko siko vyagenze".

Igihe kimwe yarivumbuye vyanse ko yihanganira 'ububegito' bw'umugabo wiwe.

N'aho yari yatandukanye nawe, yaguma yumva ko umugore mwiza ari urya yihanganira ingorane z'abubakanye, ariko igihe amaze kuvira mu rugo yabonye ko atari gushobora kwihanganira intuntu yaterwa n'umugabo wiwe yari yabaye barata baratora, uno munsi uyu, ejo uwundi gutyo gutyo.

Urupfu rw'umugabo wiwe n'abana biwe babiri

Urupfu rw'aba bantu bakomeye mu buzima bw'uyu mugore rwabaye mu myaka itandukanye no mu bihe bitandukanye nk'uko abivuga.

Hatanguye gupfa umwana wiwe agira gatatu mu 2013, amaze iminsi indwi gusa avutse. Yarwaye akanya gato.

Umuhungu wiwe mukuru amaze gushikana imyaka icenda, yatanguye kurwara igituntu, indwara yamubabaje cane.

Hampande y'ibi, Narumbe avuga ko umwana wiwe yatanguye kurwana amaso n'amatwi mu kiringo c'imyaka ibiri. Yararwanye n'ubuzima ariko biranka avamwo arapfa mu kwa gatanu 2016.

Ati: "Ico gihe cose, naguma nibaza igituma abana banje bari batanguye gupfa. Aho nyene naca nibuka amarushwa nabonye mu gusama imbanyi. Inda zitatu zose zakorotse imbere y'uko nibaruka! Naguma nibaza ibibazo vyinshi ariko sinari mfise uwushobora kunyishura".

Narumbe yari asigaranye umwana umwe w'umuhungu, mu gihe umugabo wiwe nawe yari yamaze kwirongorera uwundi mugore Narumbe yamutaye.

Urupfu rw'umugabo wiwe rwabaye igihe Narumbe yari ukwa wenyene mu masengesho. Avuga ko umugabo wiwe yapfuye mu 2017 mu kwezi imfura yabo yapfiriyeko. Yabwiwe ko umugabo wiwe yafashwe n'umutima ari kw'ipikipiki, utwigoro two kumuvuza kwa muganga tukaba ataco twashitseko kuko yapfuye ataratangura kuvurwa.

Kurondera abandi bana

Ahavuye isanamu, NARUMBE

Insiguro y'isanamu,

Ubu Ekiru Narumbe areze abana barenga 40

Muri kino gihe, Ekiru Narumbe afise igikorwa gikomeye nk'umuvyeyi areze abana barenga 40.

Aba abarereye mw'irerero ry'abana. Mu ntango iri rerero ryari ryatangujwe n'uwari umugabo wiwe ariko akaba yaramaze gupfa. Inyuma y'urupfu rwiwe, Narumbe yaciye afata ingingo yo kubandanya igikorwa co kurera no kwita ku bana bakeneye ubufasha, hampande y'ukurera umwana wiwe w'ikinege asigaranye.

Narumbe asigaye ari umuhanuzi, nk'umuvyeyi yaciye mu marushwa yo kubura abo yakunda mbere n'urugo rugasambuka, azi ingorane z'ubuzima n'ingene zitangura mu buzima bw'umuntu.