Jane n'umugabo wiwe Donah Omondi bamaze imyaka 12 bubakanye, nta mwana bararonka

Kuva bubakanye, we n'umugabo wiwe Donah Omondi ntaco batakoze kugira ngo bikunde baronke ikibondo

Ahavuye isanamu, Jane Aller

Insiguro y'isanamu,

Kuva bubakanye, we n'umugabo wiwe Donah Omondi ntaco batakoze kugira ngo bikunde baronke ikibondo

Uravye indirimbo ziwe ku mbuga hwaniro, ntushobora na gato kwibaza ko Jane Aller ari mu bibazo bingana ukuraha mu buzima bwiwe.

Kuva bubakanye, we n'umugabo wiwe Donah Omondi ntaco batakoze kugira ngo bikunde baronke ikibondo.

Ariko hageze neza ko Imana ibahezagira, umugisha ukabaca mu myanya y'intoke.

Jane avuga ko uru ari urugendo abagore benshi bagira mu gacerere ntibubahuke kubivugira hejuru.

Jane, umuririmvyi w'indirimbo zo guhayagiza Imana muri Kenya, avuga ko yafashe kuvugira ku mugaragaro amageragezwa ahura nayo kugira ngo atere intege abandi.

Ahavuye isanamu, Jane Aller

Amaze kurongorwa yari afise umwizero mwinshi

Jane Aller amaze imyaka 12 yubatse. Imyaka ine ya mbere yaranzwe n'ibigeragezo bidasanzwe.

Ati: "Maze umwaka umwe gusa, narasamye inda, ngira umunezero udasanzwe, co kimwe n'umugabo wanje. Ariko rero ku gihamana kibi, iyi mbanyi yarikoroye yo nyene imaze amezi atatu gusa".

Kubera vyari bibaye ubwa mbere, yibajije ko ryari isanganya risanzwe, nta mutima wasimvye. Yari azi ko umwanya n'umwanya yari gusama iyindi mbanyi kandi akibaruka.

Mu bijanye no gusama imbanyi, mu bisanzwe igi ry'umugore rihura n'urubuto rw'umugabo mu karingoti nyabavyeyi (trompe de Fallope), maze rigaca rija mu gitereko. Nibwo umwana aba atanguye kubaho.

Ariko rero kuri Jane, ivyo gusama imbanyi ya kabiri vyabereye hanze y'igitereko. Inda nk'izo zizwi nka ectopique canke extra-utérine.

Ico gihe yavuye iyo rwotera izuba

Skip Podcast and continue reading
Podcast
Ikiganiro cy’abagore

Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango

Inkurikirane

End of Podcast

Ati: "Ku munsi ugira kane natanguye kuva amaraso mu gitereko, aho si nari nzi ko imbanyi yanje yari yononekaye kandi ko ndi ku manga y'urupfu".

"Muri iyo minsi ine yose numva mfise ububabare butagira izina. Kubera ko umuganga yari asanzwe ankurikirana atari ho yari ari, vyabaye ngombwa ko ndindira mpaka agarutse".

"Muri ico gihe cose, sinari nzi ko umwana yari yamaze gupfa, kandi ko igitereko canje cari cuzuye amaraso yari yafatanye".

Vyabaye ngombwa ko uyu mugore ashirwa mu bitaro akabagwa kugira ngo bashobore kurokora ubuzima bwiwe.

Avuga ko iki cabaye igihe c'ububabare budasanzwe, atari ku mubiri gusa, ariko n'umwikomo mwinshi cane kubona abuze umwana wiwe ku ncuro ya kabiri.

Jane ati: "Imbere y'uko banjana mu cumba co kubaga, vyabaye ngombwa ko muganga amfata amaraso kugira ngo ampime bisanzwe. Aho rero niho yambaza ingene nari nkiri muzima mu gihe amaraso yanje yari yavuze".

Ico gihe, Jane yaciye atangura kwibaza ibibazo vyinshi cane, yuzura umwikomo mwinshi abaza Imana igituma yemeye ko aca muri ayo mageragezwa.

Jane avuga ko basubiye muhira ata mwana bafise.

Haciye umwanya yarasubiye arasama iyindi mbanyi, ariko yoyo nta mwanya wahaciye idakorotse.

Ahavuye isanamu, Jane Aller

Insiguro y'isanamu,

Jane Aller arinze asama imbanyi, ubuzima bwiwe bwaba bwinjiye mu bibazo

Ibibazo vyinshi bitagira inyishu

Uyu mukenyezi avuga ko n'aho yari umukozi w'Imana, we n'umugabo wiwe harageze igihe bashavura cane, nawe yuzura umubabaro mwinshi.

Nta nyishu baronse ku bibazo vyiwe, mbere n'abaganga nta nyishu bamuhaye kuko igihe cose yabwirwa ko igitereko ciwe ata ngorane n'imwe gifise.

Ati: "Igihe imbanyi yanje ya gatatu ikoroka, nari mu bikorwa vyo kuririmba, hanyuma kubera nari nabazwe, umushono watanguye kugira ibibazo ndiko ndaririmba nyene".

"Muri uwo mwanya sinatahuye igituma nariko nca muri ayo marushwa kandi ndi umukozi w'Imana, ndiko ndirimbira Imana".

Ahavuye isanamu, Jane Aller

Uyu mukenyezi avuga ko atumva ingene Imana yamukoresha gukiza imibiri n'imitima y'abantu aciye mu kuririmba, mu gihe wewe yabandanya abura abana igihe cose asamye imbanyi.

Nico gituma ico gihe, arinze afata mikoro aririmba, yari amarira gusa, amosozi akamurenga.

Avuga ati: "Aho rero ndiko ndarira abantu bibaza ko nari mu mpwemu, ntibari bazi ko ndiko ndira kubera amarushwa yo kubura abana banje".

Rero igihe asama imbanyi igira kane, yumvise umunezero, ariko Jane n'umugabo wiwe bahisemwo kuja kwa muganga kugira ngo bamupime barabe ko ata ngorane afise.

Inyishu zavuye mu bipimo bamukoreye zarabaciye intege.

Muganga yamubwiye ko imbanyi yayisamiye mu mutsi, kandi ko mu gihe uwo mutsi wosaduka, ubuzima bwiwe bwoba bugiye mu kaga. Yagiriwe inama rero ko ari ngombwa ko bakurayo iyo mbanyi kugira ngo ntapfe.

"Maze gukorora imbanyi ya kane, ibintu ntivyanyoroheye, nararize iminsi myinshi cane, mbere sinshake no kuraba impuzu nagira ngo nguriye abana banje. Hanyuma kandi nkaguma nibaza nti kubona maze gukorora inda zine zose, ubwo uyu mugabo wanje aracankunda"?

Jane avuga ko umugabo wiwe yamubereye urutare, kuko yamugumye iruhande igihe cose yagiye agira ibibazo vyo kubura abana biturutse ku mbanyi zakoroka.

Bamaze kubura umwana wabo agira kane, Jane yaciye amara imyaka itari mike adasubiye gusama iyindi mbanyi.

Mu mwaka uheze, niho yasubiye gusama imbanyi igira gatanu.

Iyi mbanyi imaze amezi atatu gusa, yaciye ikoroka. Ikintu kidasanzwe nk'uko Jane we nyene avyivugira, ni uko bwa bubabare yagira ubwa mbere ubu atabwo yumvise.

Avuga ko yaciye abona ko ata kundi ategerezwa kubifata uko biri, maze yizera ko igihe ni cagera Imana izomuha umwana.

Ahavuye isanamu, Jane Aller

Insiguro y'isanamu,

Jane n'umugabo wiwe babandanya bizigiye ko umunsi uri izina Imana izobatabaza ikibondo

Jane n'umugabo wiwe bihanganye gute mu myaka yose 12 baca muri ibi bibazo?

Jane Aller nk'umuririmvyi, umugabo wiwe niwe ategura akamufasha no gutunganya indirimbo ziwe.

Ubuvugabutumwa be no gukunda kuririmba, ibi nivyo vyashoboye kubanywanisha.

Uretse ko ari umugabo n'umugore, biyumvirira hamwe ibijanye n'ibikorwa vyabo vya minsi yose ibi navyo bikaba ari ukuririmba.

Uyu mugore avuga ko umugabo wiwe yamubereye inkingi nyamukuru mu buzima bwiwe cane cane muri aya makuba y'imbanyi ziwe zikoroka.

Ikibazo nyamukuru kuri we cabaye ingene ababanyi bafata ibimubako, ariko Jane avuga ko incuti ziwe za hafi nk'akarorero inabukwe wiwe yamubaye hafi cane.

Kandi iyo ariko atanga impanuro ku bantu baca mu bibazo nk'ivyo acamwo abasaba kudacika intege.

Ati: "Ico womenya ni uko hari abantu bahukanye kubera kubura abana, kandi n'igihe basubiriye kwubakana gushasha bongera guhura n'ivyo bibazo nyene".

"Ni nkenerwa ko abantu baca mu bibazo nk'ibi bihangana, bagakomeza urukundo rwabo bakabandanya bihanganiranira".

Jane avuga ko ubuzima ari nk'ukugendesha igari, kugira ngo ntuyumbayumbe utegerezwa kubandanya urinyonga. Rero ibintu bizima biza ku bantu babandanya bizeye mu gihe ataco bafise bishimikiza mu kwizera.

Jane Aller n'umugabo wiwe Donna babandanya bizeye ko umunsi umwe bazoterura umwana wabo mu maboko.

Ahavuye isanamu, Jane Aller

None imbanyi zikoroka kubera iki?

Imbanyi gukoroka ni ikintu gikunze kwibonekeza cane ku bagore benshi kw'isi yose.

Hari igihe ivayo hakiri kare cane mbere ugasanga n'umugore ntiyari bwamenye ko yari yaramaze gusama.

Kwandura indwara zica mu mibonano mpuzabitsina, ihahamuka, ibibazo vyo mu mutwe, ibi ni bimwe mu bishobora gutuma inda zikoroka hakiri kare.

Imbanyi kandi irashobora gukoroka kubera umugore yibungenze yagumye hafi y'isumu canke imiti kanaka irimwo isumu.

Si ibintu vyoroshe igihe cose kumenya igituma inda zikoroka, ariko vyinshi mu bituma birashobora kwirindwa.

Ingorane zo gukorora inda zirashobora gutorerwa umuti mu kuvura abagore bafise ico kibazo indwara zibibatuma, canke mu kubafasha kwirinda kwegera ahantu hari isumu canke hatameze neza.

Hagati aho, hari abandi bagore inda zama zikoroka buri mwanya mbere ugasanga igituma ntikizwi.

Abagore bafise ico kibazo c'imbanyi gukoroka igihe cose bategerezwa gupimwa, bakavurwa n'abahinga banonosoye ivy'izo ndwara, kugira ngo bashobore kurondera igituma biba, hanyuma bakabafasha kwibungenga gushika bashikane.