Covid-Kenya: Umugore yanse gutsindwa n'uwo mugera

Josephine n'umuryango wiwe

Ahavuye isanamu, Josephine Muchilwa

Aho hadukiye ikiza ca coronavirus, Josephine Muchiliwa yari umunyagikoni, ariko co kimwe n'abandi benshi muri Kenya n'ahandi kw'isi, akazi kiwe karahagaze. Muri uyu mwaka uheze, umunyamakuru w'ikiganiro ca BBC Business Daily Ed Butler yarakurikiranye ingene uwo mugore yavyifashemwo.

"Nta kazi ngira, nta buzima ngira, ntaco mfise ngaburira abana".

Uko kuri kweruye kuri mu buryo Josephine avuga ingene abayeho biturutse ku ngaruka z'ingingo zo kwirinda coronavirus guhanze abatari bake.

Mu gihe haheze imisi reta ifashe ingingo zikomeye zo kugabanya uruja n'uruza kugira ihagarike ikwirakwira rya Covid-19, uwo mugore areze abana wenyene, wo muri quartier ya Kibera ibamwo abantu benshi cane, arigana amagume yaguye kuri benshi bukwi na bukwi.

Akazi kiwe k'umushahara muto cane mu gikoni c'ishuri karangiye aho abanyeshure babwiriwe kwigira i muhira. Yasigaye aribaza aho azokura ivyo agaburira abana biwe bane.

Uwo mugore w'imyaka 31 yabwiye Business Daily ati: "Ubu nitura Imana gusa. Sinzi ico ndi bukore".

Ariko bamaze kwumva amarushwa y'uwo mugore, hari abantu b'umutima mwiza baciye bamuha imfashanyo.

Ntiyari amafaranga menshi - hafi ama dolari 150 (arenga 300.0000 vy'amarundi) - ariko yari akwiye kugira afashe Josephine gutangura urudandazwa rw'imboga n'ivyamwa.

Yaciye aja kurangura kw'isoko hagati ku murwa mukuru wa Kenya, agura ibiro 25 vy'ibitunguru, itomati n'ibindi, abizana i Kibera aho yaciye akotesha kiosk ntoya y'ibiti.

Ahavuye isanamu, Josephine Muchilwa

Josephine yaciye aja ararungika amajwi y'ubuzima bwiwe bwa minsi yose yafata ari mu kazu kiwe k'icumba kimwe kubatse mu vyondo, avuga ingene agerageza ngo urudabndazwa rwiwe rukunde.

Aho Kibera, quartier nini cane yubatswe mu buryo budakurikije amategeko ku murwa mukuru Nairobi , benshi mu bahaba barahura n'ibibazo nk'ivya Josephine.

Mu gihe abenshi mu baba Kibera bakora ubuzi bwo mu ngo (ikiboyi canke ikiyaya) , barakozweko kurusha abandi n'ingaruka z'ikiza ca coronavirus ku butunzi, kuko abakoresha babo bifise gusumba baciye bababuza kubandanya baza kubakorera ku bwoba bw'uko bohava babanduza umugera.

'Abana ubu barashobora kuronka ico barya'

Skip Podcast and continue reading
Podcast
Ikiganiro cy’abagore

Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango

Inkurikirane

End of Podcast

Ariko , mu ntango , nabi nabi, urudandazwa rwa Josephine rwasa n'urugenda neza.

Yararonka abakiriya umunani canke 10 ku munsi.

Umunsi umwe mu kwezi kwa gatanu guheze yambariye ati: ''Nibura uyu munsi naronse inyungu y'ama shilingi 170. Abana bamerewe neza, baranezerewe, kuko nibura bararya."

Ariko n'ubundi ivyago ntaho vyaja.

Josephine nta rudandazwa yari asanzwe amenyereye, quartier yabo na yo yarimwo umukwabu, abapolisi bama bariko bariruka kuri uwo wese afashwe inyuma y'amasaha yo gutembera.

Kurenga imbibe z'igisagara navyo vyari bibujijwe.

Aho hose abana biwe bane yategerezwa kumenya aho bari buri gihe kuko hari ububisha bwinshi n'ubwoba ko bashobora kugirirwa ubukozi bw'ikibi bufatiye gu gitsina.

Yavuze ati : ''Ibitigiri vy'abantu basambanywa ku nguvu biguma biduga. Nsize abana bonyene, uwariwe wese ashobora kuza akabagirira nabi."

Kandi nta bantu benshi bari bafise amafaranga yo kuza kugura ivyo acuruza. Ababanyi na bo bari batakaje akazi, batunzwe n'utwo boba bari baraziganije.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Igicapo co ku ruhome muri Kibera cibutsa abantu kwambara agafukamunwa

Bati amagorwa ntasiga ayandi. Josephine yafashwe na malaria, biba ngombwa ko agurana amafaranga yo kwivuza, ayaka umwe mu basanzwe batanga ideni mu kibano.

Gusaba ideni n'ibintu bikorwa cane mu ma quartier nka Kibera. Umwe mu batanga ideni, azwi nka Rodgers, yabwiye BBC ko hageze aho atakironka amafaranga yo gutangako ideni kuko yaronderwa na benshi cane.

Kandi yavuze ko abenshi batashobora kuririha, aho rero yaca agurisha ibikoresho vyo mu nzu baba batanzeko ingwati.

Josephine we, nta n'ico kugwatiriza yari afise.

Kiosk irabomowe

Gushika no kuri uyu musi, aracafise ubwoba ko ideni atarariha, ry'ama dolari 30 (arenga 60.000 mu marundi), rishobora kumutera ingorane zikomeye.

Icizigire c'uko ashobora kuriha iryo deni cayoyotse mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze igihe tingatinga za reta zaharura igice ca Kibera carimwo kiosk yiwe.

Bavuga ko bariko barategura ahazoca inzira nshasha ya gariyamoshi.

Reta yavuga ko abahaba bahawe umwanya ukwiye wo kubimenyeshwa ngo hahave. Ariko Josephine, nk'umupangayi, avuga ko atigeze abimenya.

Aho bibabarije n'uko yari amaze iminsi yaranguye ibintu vyinshi, vyose hamwe n'iyo kiosk y'imbaho, bisenyurwa na tingatinga.

Aca asubira kwifumbereza, indoto yo kuba umucuruzi iba igarukiye aho.

"Uwo munsi narakomye induru, mara iminsi itatu ndira. Mbabaye cane. Sinashobora no kurya. Kuva ico gihe ubuzima bwaciye bungora cane. "

Bishoboka ko ikiza ca coronavírus kimaze gukora ku banya Kenya baharurwa muri za miriyoni, nk'uko kwa Josephine.

Gushika ubu ibiharuro vy'icese vyerekana ko muri Kenya hamaze gupfa abantu berenga 2100 bahitwanywe na Covid, n'ubwo abahinga bavuga ko ibitigiri bishobora kuba birenga ngaho kure.

Ariko ababa muri Kibera, babona ko bo bakozweko kurusha abandi n'ingingo za reta zo kurwanya ico kiza kandi ko igipolisi gihohotera abantu mu bikorwa vyo kwuzubahiriza.

Kennedy Odeke, uwavukiye muri Kibera aharanira ineza y'iyo quartier, yashinze ishirahamwe ry'ubugiraneza, Shining Charity, avuga ati:

''Abo bantu babayeho ku ma dolari adashika abiri ku munsi, barazi ko urwaye uca upfa.

"Dushaka ko reta yitaho ama quartiers y'abakene nka Kibera, turonke amabarabara, ubuvuzi, n'amazi meza."

Ariko reta ntiyimirije kuvanaho ingingo zigabanya uruja n'uruza rw'abantu.

Mu kwezi guheze, amasaha yo kudatembera mw'ijoro yarongerejwe kuko ibiharuro vy'abandura vyaduze cane.

Josephine's family
Josephine Muchilwa
One day I dream of being a doctor. Today I dream of food"
Shamim
Josephine's 11-year-old daughter

Umwaka umwe kuva ico kiza cadutse mu gihugu, Josephine n'ubu aracagwana.

N'ubu nta hantu hafashe akura uburyo bwo kubaho, abana biwe batunzwe n'igikombe kimwe c'ubuyi ku munsi.

Umwana wiwe w'umukobwa mukuru w'imyaka 11 Shamim yambwiye ati: "Hari aho nibaza ko umunsi umwe nzoba umuganga.

"Ariko uyu munsi nibajije ivyo kurya."

Josephine hari aho aronka akazi ka rimwe rimwe ko gukora isuku, ariko yambariye ko hari umugore umwe, ataramuhemba ibikorwa vy'iminsi itatu.

Ariko kubera ishirahamwe Shining Hope, afise icizere ko hagiye kugira igihinduka mu buzima bwiwe.

Ubu ariko ariga gushona, akazi abamaze kukamenyera bavuga ko kinjiza amafaranga atari make ku munsi.

N'ubwo ivyigwa muri aya mezi 12 aheze vyari bigoye cane, Josephine apfanye icizere ko we n'abana biwe bazova muri izo ngorane neza baravye ivyo bamaze gucamwo.