Peter Erlinder ntiyemera icemezo ca TPIR

Umunyamategeko Peter Erlinder agipfunzwe mu Rwanda
Image caption Umunyamategeko Peter Erlinder

Umunyamategeko w'umunye Amerika Peter Erlinder yabariye BBC ko yatangajwe n'ingingo ya sentare mpanavyaha mpuzamakungu yashiriweko u Rwanda iri Arusha.

Umushinjacaha mukuru w'u Rwanda, Martin Ngoga, ejo yabwiye BBC ko sentare ya Arusha yakuyeko inzitizi zariko zabuza gukurikirana Professeur Peter Erlinder.

Bwana Ngoga yavuze ko sentare ya Arusha yasanze uko ikirego cubatse ubu bitajanye n'akazi bwana Erlinder akora muri iyo sentare, gutyo ubudahangwa afise bukaba butobuza ko akurikiranwa.

Ubushinjaha bw'u Rwanda burega umunyamategeko Peter Erlinder guhakana itsembabwoko ryo mu Rwanda, bukaba bwaramupfunze mu nyuma bumurekura vy'agateganyo kubera uburwayi.

Bwana Erlinder yavuze kandi ko atangajwe no kubona sentare ya Arusha yemerera leta y'u Rwanda kumukurikirana, kandi ngo abari mw'iyo reta bagomba kuba bariko barabazwa n'iyo sentare nyene ku vyaha bitandukanye.

Abajijwe nimba azosubira mu Rwanda gukurikiranwa ku vyaha aregwa nk'uko yari yavyemeye akirekurwa, bwana Erlinder ntiyabitomoye neza.

Gusa yatanze uburorero butandukanye bw'abantu bishwe avuga ko ari leta y'u Rwanda yabigize, anavuga yuko iyo leta iheruka gushinjwa n'icegeranyo ca ONU kugira ubwicanyi muri Kongo.

Yavuze yuko ingingo iyo ariyo yose yerekeye kuja mu Rwanda canke kutajayo, izofatwa n'uwumuburanira, ngo impanuro yiwe yonyene niyo azokurikiza.

Mushaka gukurikirana ikiganiro kigufi Prof Peter Erlinder yahaye BBC, umviriza amakuru ya 1830 yo ku wa 22/10/10 kuri runo rubuga.

Ikiganiro umushinjacaha w'u Rwanda Martin Ngoga yahaye BBC kiri mu makuru ya 1830 yo ku wa 21/10/10