Burundi: kavumbagu yasabiwe uwo guherayo

Jean Claude Kavumbagu Uwufise ububasha kw’isanamu Great Lakes
Image caption Umwanditsi w'ikinyamakuru net press jean Claude Kavumbagu

Inyuma y’amezi icenda amaze mu munyororo, uno munsi niho Jean Claude Kavumbagu yitaba intahe ya mbere yo kuburanisha urubanza nyezina.

Ico gihe cose caheze sentare n’ababuranira Kavumbagu baharira ko yorekurwa akaburana yidegemvya, canke ko yogumayo kugeza atanguye kuburanishwa mw'ido n'ido.

Muri iyo ntahe y’icese umushikirizamanza yagirije Jean Claude kavumbagu ivyaha bitatu: guhemukira igihugu, kwambika ibara inzego z’umutekano hamwe no gutosekaza icizere c’uburundi mu makungu n’ukwononera ubutunzi bw’igihugu.

Ku caha co guhemukira igihugu, ababuranira Jean Claude Kavumbagu berekanye ko ingingo umushikirizamanza yafatiyeko kugira amushengeze ikora igihe igihugu kiba kiri mu ntambara gusa.

Umushirizamananza yageregeje kwumvisha sentare ko aba al shabab bamaze kuvuga ko bashobora gutera uburundi igihugu caciye kija mu ntambara yo kubarwanya no kurwanya iterabwoba, ababuranira Kavumbagu bakaba bavyiyamirije mu kwerekena ingingo y’ibwirizwa nshingiro ry’uburundi ivuga ko uwutangaza ko igihugu kiri mu ntambara ari umukuru w’igihugu wenyene.

Ku caha ko kwambika ibara izego zijejwe umutekano mu kuvuga ko abazigize ico bazi ahanini ari ugusahura no kwica benewabo, ababuranira Jean Claude Kambuga bavuze ko kidashobora kumufata kuko ata muntu ku giti ciwe yitwaye avuga ko yamwabitse ibara.

N’ubwo abarongoye igipolisi n’igisirikare banditse bitwarira Kavumabagu, abamuburanira bakaba berekanye ko igipolisi canke igisirikare atari abantu ufatiye ku co amategeko yita umuntu.

N’icaha co gutesha icizere igihugu n’ukwononera igihugu ababuranira Jean Claude Kavumbagu baciyamirije.

Ntivyabujije ariko umushikirizamanaza gusabira Jean Claude Kavumbagu guhanishwa umunyororo wo gufungwa ubuzima bwose, ari naco gitegekanjwe ku muntu aba yagirijwe guhemukira igihugu, kikaba ari naco gihano kinini gisigaye mu mategeko y’Uburundi kuva hafuswe ico gupfa mu mwaka w’I 2009.

Sentare ifise gushika ku minsi 30 kugira imenyeshe urubanza izoba yaciye