Ingaruka mbi z'isambuka rya Euro

Nick Clegg Uwufise ububasha kw’isanamu 1
Image caption Nick Clegg

Nick Clegg avuga ko hamwe ifaranga rya Euro ryosambuka bizoba vyugururiye inzira intagondwa n'urwanko rw'abanyamahanga.

Mu gihe gushika ubu atawubona neza uko kazoza k'Ubugiriki kagiye kumera mu bijanye n'ubutunzi ,

Nick Clegg yabwiye ikinyamakuru co mu Budagi Der Spiegel ko iryo faranga ritashobora kurusimba kubera ugutunganya neza ivy'amafaranga leta zikoresha gusa.

Umugambwe wa Labour ugasbisha uvuga ko vyoba bibi cane hamwe Ubugiriki bwova muri Euro.

Abanyabulaya ngo bakwiye gufatira kuri kahise kabo kugira bamenye ko ingorane z'ubutunzi zifatanye n'iza politike zituma abantu bakomantara imiyima kandi bagaca baraba ribi abanyamahanga.

Ubugiriki buzoja mu matora mashasha mu kwezi kuza inyuma y'aho binaniraniye ko imigambwe ishinga leta biturutse ku matora ata n'umwe yayatsinze.

Hari amakenga ko ubugiriki bushobora kuva muri Euro. Ari mu nama ya OTAN i Chicago,

ministre wa mbere w'Ubwongereza David Cameron nawe yavuze ati '' dukeneye kubwira Abagiriki ikintu kimwe kandi cumvikana:

mushobora gutora kuguma muri Euro n'ugushira mu ngiro amasezerano yose mwemeye, ariko mutoye mu yindi nzira , muzuzoba muhisemwo kuvamwo''.

Umugambwe wa Labour uranegura ingene umugamwe uri ku butegetsi Budagi ushingira cane ku vyo kugabanya amafaranga leta ikoresha ariko ntiwerekane intumbero iboneka y'ingene ubutunzi bwokwiyongera.